گزارش نورد 10
ارسال شده در ۱۱ / ۱ / ۱۳۸۷ در ساعت ۷ و ۳۲ دقيقه

ادامه گزارش تحقیق استرس نورد

مقايسه استرسهاي شغلي در بخشهاي مختلف نورد :
اين مقايسه فقط بصورت نمودار ارائه مي گردد و تحليل و نتيجه گيري بعهده بيننده گذاشته شده است .
 

 

جدول مقايسه درصد فراواني رويكردها 
در قسمت هاي مهندسي نورد در سه ماهه سوم 1382 
رديف
نوع استرس
نورد 500
نورد 650
 نورد 250 350
نورد 300
 كارگاه مياني
نظافت صنعتي بسته بند
0
تعداد فرم هاي جمع آوري شده
14
21
117
41
156
66
1
تغيير عمده در وضعيت خواب
79
81
62
66
49
53
2
تغيير عمده در عادات غذا
43
52
48
54
31
42
3
تغيير يا تجديدنظر در عادات فردي
43
29
35
37
21
24
4
شيفت كاري
64
24
37
37
27
27
5
تغيير عمده در نوع يا ميزان تفريحات
79
62
48
46
32
25
6
بطور كمابيش مشكلاتي با رئيس بوده
64
62
49
39
39
33
7
تغيير عمده در نوع فعاليتهاي اجتماعي
79
43
38
37
19
27
8
حوادث محيط كار
43
29
25
46
12
19
9
تغيير عمده در نوع فعاليتهاي مذهبي
43
52
32
44
19
33
10
تغيير عمده در تعداد مهمانيها
79
62
49
44
25
37
11
تغيير عمده در وضعيت مالي و اقتصادي
64
76
51
59
45
53
12
تفاوت ديدگاه با رئيس
71
62
45
39
35
28
13
مشكلات با خانواده همسر
21
14
15
17
6
13
14
 تعداد دفعات بحث و مشاجره با همسر
50
33
27
20
12
18
15
بروز مشكلاتي در مسائل جنسي
29
19
15
17
5
7
16
كمبود اختيارات در محيط كار  
79
43
41
44
22
36
17
بروز بيماري يا جراحت عمده
29
14
29
29
20
25
18
مرگ يكي از اعضاء نزديك غير همسر
50
24
31
46
21
25
19
مرگ همسر
0
0
0.85
0
1
1.5
20
شرايط نامساعد محيط كار
86
76
76
80
75
59
21
مرگ يك دوست نزديك
29
19
13
24
10
18
22
ورود يك عضو جديد به خانواده
21
14
13
22
12
24
23
 وضعيت سلامتي اعضاي خانواده
57
43
34
37
22
40
24
نامناسب بودن ساعات كار
64
52
37
32
26
28
25
تغيير محل اقامت
43
29
20
12
18
24
26
بازداشت در زندان
14
0
4
0
5
3
27
تخلف از قانون 
64
19
27
27
12
9
28
حجم زياد كار
71
81
75
71
56
57
29
تغييرعمده در موقعيت شغلي
29
29
23
12
15
16
30
ازدواج
7
14
8
12
8
34
31
طلاق
0
0
0
0
1
0
32
حجم كم كار
14
10
8
24
3
7
33
جدا زندگي كردن از همسر
0
10
4
2.4
3
3
34
كارهاي شخصي به تاخير افتاده
71
57
59
71
34
50
35
ترك خانواده از سوي فرزندان
0
10
7
5
6
9
36
بروز مشكلات جدي با مرئوسين
50
43
22
32
13
19
37
باز نشستگي شغلي
0
0
8
10
5
3
38
تغيير عمده در طول زمان كاري
36
24
21
22
9
19
39
تغيير عمده در مسئوليتهاي شغلي
29
48
32
27
17
27
40
فكر بازنشستگي يا در شرف
86
43
38
46
31
18
41
تغيير عمده در شرايط زندگي
57
62
53
48
40
22
42
شروع يا خاتمه اشتغال همسر
7
0
6
0
2
4
43
گرفتن وام بمنظور سرمايه گذاري عمده
29
38
30
27
33
21
44
احساس وجود تبعيض در محيط شغلي
100
71
62
68
46
28
45
گرفتن وام بمنظور سرمايه گذاري متوسط.
36
43
32
29
34
24
46
محروم شدن از وام ،يا منازل سازماني
43
29
35
44
33
30
47
مرخصي
43
48
36
34
32
34
48
تغيير رئيس
14
52
27
46
15
21
49
انتقال به يك مدرسه جديد
7
5
0
0
3
6
50
تغيير و انتقال به يك خط متفاوت شغلي
29
19
20
15
13
13
51
آغاز يا خاتمه يك دوره آموزشي
14
38
19
29
16
77
52
 كار در شرايط انفرادي وتنهائي
50
24
46
44
27
48
53
رفع اختلاف با همسر
21
24
16
7
8
7
54
حاملگي
14
0
2
5
0
1.5
55
اختلاف و درگيري با همكاران
57
57
28
41
14
16
 

گزارش تحقیق در صفحات بعدی ادامه دارد