استرس مدیران 3
ارسال شده در ۱۱ / ۱ / ۱۳۸۷ در ساعت ۸ و ۰۱ دقيقه

 

ادامه گزارش تحقیق فشارهای عصبی مدیران صنایع
 
 
جدول شماره 5
سابقه کار جامعه مورد بررسی :
 
رديف
سابقه کار
تعداد
درصد
1
زیر 5 سال
0
0
2
5 تا 10
0
0
3
11 تا 15
1
 3.33%
4
16 تا 20
6
20%
5
21 تا 25
19
63.33%
6
26 تا 30
3
10%
7
بدون پاسخ
1
3.33%
 
 
 
   
 
جدول شماره 6
پراکندگی جغرافیایی جامعه مورد بررسی
 
رديف
بومی یا غیر بومی
تعداد
درصد
1
بومی
17
56.66 %
2
غیر بومی
8
26.66%
3
بدون پاسخ
5
16.66%
 
 
 
 
 
جدول شماره 7
نوع پاسخ مثبت یا منفی نسبت به استرس
 
رديف
نوع پاسخ
تعداد
درصد
1
بله
22
73.33%
2
خیر
1
3.33%
3
پاسخ به سئوال خیر ولی علایم و علل (عملا ) بلی
7
23.33%
4
بدون پاسخ
0
0
 
 
 
 
 
 
جدول شماره 8
محیط استرس زا برای جامعه مورد بررسی
 
رديف
محیط استرس زا
تعداد
درصد
1
محیط شغلی تنها
0
0
2
محیط خانوادگی تنها
0
0
3
محیط اجتماعی تنها
6
 20%
4
محیط شغلی و خانوادگی
1
3.33%
5
محیط شغلی و اجتماعی
2
6.66%
6
محیط خانوادگی و اجتماعی
12
40%
7
محیط شغلی و خانوادگی و اجتماعی
12
40%
8
بدون پاسخ
2
6.66%

گزارش تحقیق  در صفحات بعدی  ادامه دارد