جهان بدون مرز های جغرافیائی
ارسال شده در ۱۹ / ۱ / ۱۳۸۷ در ساعت ۱۱ و ۲۱ دقيقه

 

 

جهان بدون مرزهای جغرافیایی

 

بعضی وقت ها به این فکر می کنم که جهان بدون مرزهای جغرافیایی ، با یک قانون بین المللی و یک پلیس بین الملل برای زندگی از این وضع موجود راحت تر بود یا سخت تر ؟ آزادی فردی بیشتری بود یا کمتر ؟جنگ و جدال کمتری بود یا بیشتر ؟رفاه مردم بیشتر بود یا کمتر ؟

                                           

 پاکزادیان