انتخاب روش رواندرمانی
ارسال شده در ۱۹ / ۱ / ۱۳۸۷ در ساعت ۱۵ و ۰۳ دقيقه

 

 

 انتخاب روش رواندرماني :

 

ميتوان برونر (Bruner )  را بنيانگذار رواندرماني دانست ، وي بيماران خود را تشويق مي كرد آزادانه مشكلات خود را بيان كنند  .

فرويد (Freud  )تعارضات دوران كودكي را علت بيماري فرد ميدانست و علايم و عوارض بيماري را سمبوليك ميدانست ناشي از تعارضهاي دوران كودكي .

پاولوف ( Pavlov  ) به قوانيني كه  حاكم بر روابط پاسخ ها و محركهاي محيطي بود دست يافت .

ثورنداك ( Thorndike  ) به تحقيق در مورد يادگيري و شرطي شدن پرداختند و قوانين يادگيري و شرطي عاملي را بيان كردند و ...

واتسون ( Watson  ) يادگيري رفتار غير عادي را توضيح دادند .

اسكينر ( Skinner  ) هم مثل واتسون .....

اخيرا روانشناسان به تجربه مستقيم فرد تاكيد نمودند .

راجرز ( Rogers  ) به مفهوم خود توجه نمود .

مزلو ( Maslow  ) نيازهاي انساني را مورد تاكيد قرار داد . 

فرانكل (Frankel  ) معناي زندگي را مطرح كرد و اشكال انسان را نداشتن معنايي در زندگي دانست .

مشاوره بعنوان يك رشته با كار جسي ديويس ( Dewey  ) در 1898 آغاز گرديد ( ديويس معلم بود و مشاوره را در دروس انشاء و انگليسي شروع كرد ) .

پارسونز ( Parsons  ) را پدر مشاوره حرفه اي ناميده اند او كار خود را بعنوان مددكار اجتماعي شروع كرد و مركزي را براي هدايت حرفه اي جوانان داير نمود .

 

انتخاب روش رواندرماني :

يك مقدار از مشكلات افراد در اثر عدم آگاهي از خود و استعدادهاي بالقوه خويش است و آن نظريه اي كه رابطه  مشاوره اي را غني تر سازد و  به فرد كمك كند تا خود را بيشتر بشناسد و از خود آگاه شود مفيد خواهد بود پس بايد روش مراجع – محوري (  Client - Centered  ) كارل راجرز ( Carl Rogers ) و گشتالت درماني ( Gestalt Therapy ) فردريك پرلز ( Frederick Pearls ) را انتخاب كرد .

 از طرفي سرچشمه برخي از مشكلات افكار نادرست و غير منطقي و يا نداشتن روش انتخاب راه حل براي مشكلات است اين مشكلات ناشي از فرآيند نادرست يا نارساي شناختي و الگو هاي غلط روابط متقابل اجتماعي است در اين باره ميتوان از نظريه هاي شناختي از قبيل رواندرماني منطقي – عاطفي ( Rational - Emotive Therapy (R E T )  ) آلبرت اليس ( Albert Ellis )  و روش تحليل رفتار متقابلTransactional Analysis (T A )   اريك برن و روش حل مسئله (  Problem Solving Therapy  ) دالارد و ميلر  ( Dullard  Miller ) استفاده كرد .

و بالاخره برخي از اشكالات رفتاري در اثر كج آموزيها يا بدآموزيها ست  و یا  فرد مهارتهاي لازم را كسب نكرده است و در برخورد با چنين مشكلاتي بايد از شيوه تغيير رفتار ( Change Behavior ) واتسون ، پاولف ، ثورنداك استفاده نمود .

پس :

مرحله آگاهي و استفاده از نظريه مراجع محوري و گشتالت درماني

مرحله شناختي و استفاده از منطقي عاطفي و تحليل متقابل رفتار برن و روش حل مسئله

مرحله تغيير رفتار و استفاده از نظريه تغيير رفتار واتسون ، ثورنداك ، پاولوف .

                                         

                                           پاكزاديان

                                      روانشناس باليني

 

 

 

 

منابع : 

رفتار درمانی کاربرد و بازده                      نوشته دانیل اولیه ری و ترنس ویلسون 

                                                        ترجمه نسرین پودات ، دکتر علی اکبر سیف ، میترا فیض

Behavior Therapy Application and Outcome by Daniel O Leary and Terence Wilson

 روانشناسی بالینی                                   نوشته دکتر سعید شاملو

نظریه های مشاوره و رواندرمانی                 تالیف عبدالله شفیع آبادی و غلامرضا ناصری

رواندرمانی خانواده                                  تالیف جی هی لی ترجمه دکتر باقر ثنائی

مقدمه ای بر مشاوره و رواندرمانی                تالیف دکتر احمد احمدی

مصاحبه روانی                                       تالیف شارل ناهوم ترجمه محمد حسین سروری