ناز قرمز
ارسال شده در ۶ / ۱۲ / ۱۳۹۰ در ساعت ۱۴ و ۱۵ دقيقه

ناز قرمز  :

 

 

کاش می شد بی بهانه ناز کرد
                            نغمه ها را با تو هم آواز کرد
کاش می شد با تو تا مرز جنون
                          بی صدا و ساده دل پرواز کرد
کاش می شد یک ورق از زندگی
                         پاک می کرد وز سر آغاز کرد
کاش می شد راز معنایی نداشت
                          سفره دل را برایت باز کرد
کاش می شد ماورای سحر تو
                         همچو موسی در رهت اعجاز کرد
کاش می شد تا تو لیلی می شدی
                         تا که مجنون را به تو ابراز کرد
کاش می شد عشق را هم می ربود
                           تا  میان  دل  و او  افراز  کرد
کاش می شد آبرو را می شکست
                          آسمان را سقف و رو انداز کرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آهنگ زیبای ارمغان تاریکی محمد اصفهانی :

چه در دل من/ چه در سر تو/ من از تو رسیدم /به باور تو 

تو بودی و من/به گریه نشستم/ برابر تو/ به خاطر تو/ به گریه نشستم/ بگو چکنم

با تو /شوری در جان /بی تو /جانی ویران /از این زخم پنهان /می میرم 

نامت/ در من باران/ یادت/ در دل طوفان/ با تو/ امشب پایان میگیرم

نه بی تو سکوت/ نه بی تو سخن /به یاد تو بودم /به یاد تو من 

 

ببین غم تو /رسیده به جان /و دویده به تن/ ببین غم تو /رسیده به جانم/ بگو چه کنم 

با تو/ شوری در جان/ بی تو /جانی ویران / از این/ زخم پنهان /می میرم/ می میرم

 

 

  

 

 

بهشتــ  و نـ ه در آخــرت بعـدِ مـرگ ..
بهشتــ  و در انـدام تـُـو میشـه دیـد ..
نگـاهت دلیـل وجـود خداسـت ..
از ایـن راه بــ ه توحیـد میشـه رسیـد ..
بـ ه نـام تـُـو آغـاز میشـه جهـان ..
بـ ه نـام تـُـو تنهـا قسـم میخـورم ..
و هر بـار لمسـت كنـم بـاز ..
بـ ه شكـوه خداونـد بـَـر میخـورم ..
منـو بخوابـون تا ابـد میـون آغـوش خـودت ..
منـو بغـل كـن شب و روز؛ تمـام مـن نـوش خـودت ..
رو گونـه های نـاز تـُـو وقتـی كـ ه دسـت میكشـم ..
تصویـر عشـ ق رو درسـت جـوری كـ ه هسـت میكشـم ..
وقتـی تـُـو میبـوسی منــو نیـمه ی شـب توی سكـوت ..
میـرم ملـاقات خـُـدا از لـب تـُـو تا ملكـوت ..
وقتـی تـُـو میبـوسی منــو میخوام بمیـرم رو لبـات ..
چـ ه خوبـه حالـم وقتـی كه سـرم رو میـذارم رو پـات ..