شرح وظایف روانشناس صنعتی
ارسال شده در ۱۹ / ۱ / ۱۳۸۷ در ساعت ۱۶ و ۰۱ دقيقه

 

    شرح وظايف روانشناس صنعتي

 

  

1- تجزيه و تحليل مشاغل گوناگون سازمان ( كه بايد از يك سو وظايف متعدد و دقيق هر يك از مشاغل سازمان در همه سطوح سازماني تعيين گردد ، از سوي ديگر ، توانائيها ، استعدادها ، مهارتهاي عقلي و كلامي ، خصوصيات جسمي، رواني و شخصيتي لازم براي ايفاي موفقيت آميز آن وظايف براي هر يك از مشاغل سازمان مشخص گردد ، ونتيجتا مهارتهائي كه يك شغل مطلبد و تناسب آن با خصوصيات رواني وشخصيتي پرسنل در عمل در نظر گرفته شود. 


2- تهيه و ميزان كردن آزمونهاي مختلف استخدامي ( آزمون هوش ، شخصيت ، استعدادها و توانائي هاي ذهني ) و نيز آزمونهاي عملي و فراهم آوردن اين امكانات براي مجريان سازمان كه بتوانند بسهولت از آنها در انتخاب ، استخدام ، انتصاب ، و ارتقاي كاركنان به نحو موثر استفاده كنند .

3- اجراي آزمونهاي انفرادي و گروهي فوق الذكر و تهيه گزارش دقيق حرفه اي در باره نتايج اين آزمونها در كمك به مديريت به منظور انتخاب فرد مناسب براي شغل و سمت مورد نظر .

4- كاربرد روشهاي گوناگون مصاحبه بمنظور ارزيابي صلاحيتهاي شغلي ، ارتقاي سطح مهارتها و توانائي هاي پرسنل و همچنين تشخيص اختلالات رواني كاركنان.

5- مشاركت در تهيه برنامه هاي آموزشي قبل و ضمن خدمت كاركنان در سطوح مختلف شغلي ونيز تهيه و اجراي برنامه هاي بهبود مديريت و كارشناسي .

6- تهيه و اجراي برنامه هاي دقيق علمي و عملي ارزيابي رفتار شغلي كاركنان و فراهم ساختن شرايطي كه :

الف- كاركنان و سرپرستان موفق و ناموفق و علل جسمي، رواني،و انگيزشي آن تشخيص داده شود .

ب- كاركنان لايق براي تصدي مشاغل مهمتر به مديريتهاي سازمان پيشنهاد شوند.

پ- پاداش و احيانا تنبيه كاركنان موفق و ناموفق با رعايت همان ضوابط اختصاص داده شود .

ج-مشكلات كاركنان در ابعاد رفتاري شناخته شود تا در رفع آن تلاش بعمل آيد.

چ-نقايص و محدوديتهاي محيط كار از نظر نور ، حرارت ، رطوبت ، رنگ ، ارگونومي ، و وسايل كارشناخته شود .

ح-نقايص و اشكالات سرپرستي بخشها شناخته شده برطرف گردد .

خ-نيازهاي آموزشي يك يك كاركنان مشخص گردد .

د-نيازهاي گوناگون يك يك كاركنان معين شده زمينه ارضاي آن فراهم گردد.

ذ-وسايل پيشرفت و بهبود مهارتهاي شغلي و شخصيتي كاركنان و همچنين افزايش سطح توليد و كارآئي سازمان فراهم گردد.

7- بررسي انگيزش كاركنان در سازمان و تعيين الگوهاي انگيزشي براي گروهاي شغلي مختلف و فراهم آوردن امكانات و شرايطي جهت ارضاي نيازهاي معقول كاركنان .

8- بررسي استرسهاي محيط كار و اوضاعي كه مي تواند موجب نابهنجاري روحي پرسنل گردد تعيين آثار عواملي چون سروصدا ، درجه حرارت ، مواد شيميايي ، وسايل كار ، ساعات كار ، نوع تغذيه ، نوع سرپرستي ،و ...... در رفتار كاركنان و كارآئي فرد و سازمان .

9- همكاري با مهندسين ارگونومي و طراح جهت راحت كردن وسايل و ابزار كار و به حد اكثر رساندن كارآئي كاركنان .

10- بررسي علل حوادث محيط كار ،بخصوص علل رواني و انساني آن ،و حذف عوامل بمنظور تامين حد اكثر امنيت رواني كاركنان .

11- تهيه و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي در همه زمينه هاي مربوط به حيات سازماني و رفتار كاركنان در تمام مراحل توليد ، توزيع و مصرف .

12- كوشش در زمينه گسترش و تامين بهداشت رواني در محيط كار و نيز فراهم آوردن امكاناتي كه كاركنان با اصول بهداشت رواني و روشهاي پيشگيري بيماريهاي رواني آشنا شوند .

13- مشاركت مستقيم در فعاليتهاي مشاوره اي و بررسي وضعيت رواني كاركنان ، مشاركت در درمان ناراحتي هاي روحي آنها ،و در صورت لزوم ياري گرفتن از تخصصهاي ديگر مثل روانشناسي باليني يا روانپزشكي براي تهيه برنامه هاي درماني كاركنان نيازمند .

14- بررسي نگرش ها و باورهاي پرسنل و بوجود آوردن نگرشهاي مطلوب شغلي و رضايتمندي كاركنان در سازمان.

15- تهيه برنامه هائي جهت بوجود آوردن يا تقويت خلاقيت در كاركنان .

و نتيجتا مسائل و مشكلات انساني در محيط كار حل شده و كارآئي و اثربخشي كاركنان افزايش يابد.

پاكزاديان

روانشناس