امروز چه حالی دارید How Do you Feel today
ارسال شده در ۲ / ۱۲ / ۱۳۹۲ در ساعت ۲۰ و ۳۴ دقيقه

 

 


  امروز چه حالی دارید ؟   How Do you Feel today

در بحث عواطف گفتیم عواطف تظاهرات برونی احساس ما هستند. و همین عواطف و احساسات هستند که چگونگی رفتار ما را مشخص می کنند . حال به صور مختلف عواطف و احساس اشاره می کنیم هر یک صورت Form ، چهره Face ، و ظاهر Appearance خاص خود را دارد که در اینجا نمی توان به تصویر کشید و باید در وضعیت بالینی آنرا مشاهده نمود :

100 مورد از عواطف و احساسی که می توانیم به آن اشاره کنیم :
1- پرخاشگر Aggressive : نمایانگر فردی مهاجم ، اینگونه افراد مایلند ناراحتی های خود را بصورت تهاجم نشان دهند.
2- بی قرار  Agitation : نمایانگر فردی که تشویش دارد و یکجا آرام نمی گیرد.
3- رنج کشیده ، با تحمل  Agonized : نمایانگر فردی رنج کشیده ، بخود پیچیده اینگونه افراد می توانند در مقابل مشکلات مقاومت کنند.
4- عصبانی  Angry : بیانگر فردی است که برای اجرای برنامه خود با مانع روبرو شده و عصبانی است.
5- مضطرب  Anxious : نمایانگر فردی دلواپس ، نگران ، فردی که در حالت اضطراب است.
6- پوزش آمیز Apologetic : نمایانگر فردی که به راحتی عذرخواهی می کند.
7- متکبر Arrogant : نمایانگر فردی خودبین ، فقط خودش را قبول دارد و سعی در تحمیل نظرات خود بر دیگران را دارد.
8- متنفر  Aversion : نمایانگر فردی که نسبت به چیزی یا کسی منزجر است.
9- دوری گزین  Avoidant : نمایانگر فردی که نسبت به امور آزار دهنده دوری می گزیند.
10- کمرو ، خجل  Bashful : نمایانگر فردی خجل ، کمرو نمایانگر فردی که قادر به دفاع از حقوق خود نیست.
11- مغرور  Blissful : نمایانگر فردی مغرور است و از دیگران توقع زیادی دارد.
12- بی حوصله  Bored : نمایانگر فردی که توان مقابله با هر امر مشکل و انرژی بر را ندارد.
13- محتاط  Cautious : نمایانگر فردی اهل ریسک نیست و همه جوانب امر را بررسی می کند.
14- سرد  Cold : نمایانگر فردی کم رقبت ، که رقبت زیادی ندارد.
15- حواس جمع  Concentrating : نمایانگر فردی با تمرکز خوب و همه جانبه نگر.
16- رازدار  Confidential : نمایانگر فردی که قابل اطمینان است و اسرار دیگران را فاش نمی کند.
17- کنجکاو  Curious : نمایانگر فردی جستجوگر که بدنبال چرایی مسائل هست.
18- باوقار ، سنگین Demure : نمایانگر فردی متین و با اصول و روشهای خاص خود.
19- افسرده Depressive : نمایانگر فردی که ناامید است و فکر می کند شکست خورده.
20- با اراده و مصمم  Determined : نمایانگر فردی که کاری را با اراده شروع کرده و به پایان می رساند.
21- دلتنگ  Disphoria : نمایانگر فردی که خلق غمگین و انرژی کمی دارد و مودش پائین است.
22- دوری و اجتناب  Distasteful : نمایانگر فردی که نسبت به اموری بدلیل آزاردهنده بودن دوری می کند.
23- نا امید  Disappointed : نمایانگر فردی که دچار یاس و نومیدی بوده ، امیدی به آینده ندارد و بیشتر به مسائل از جنبه منفی می نگرد.
24- خود سرزنش کننده  Disapproving : نمایانگر فردی که اگر اشتباهی پیش آید کوتاهی خود را عامل اشتباه دانسته و خود را سرزنش می کند.
25- بی اعتقاد  Disbelieving : نمایانگر فردی که فقط خود را قبول داشته و نظر دیگران برایش اهمیتی ندارد.
26- بیزار ، متنفر  Disgusted : نمایانگر فردی که متنفر و منزجر شده و یک حالت خستگی و بیزاری نسبت بخ شخصی یا چیزی پیدا کرده است.
27- اوقات تلخ  Dysthymic : نمایانگر فردی افسرده خو و کج خلق و کم انرژیست.
28- جذبه Ecstasy : نمایانگر فردی که به وجد آمده در حد بیمارگونه احساس خوشبختی می کند دچار هذیان بزرگمنشی است. و خود را قادر مطلق می داند.
29- سرخوش  Elation : نمایانگر فردی که سرخوش است و  اعتماد بنفس بالائی دارد و هر کاری را شدنی می داند.
30- بی ثبات عاطفی  Emotional instability : نمایانگر فردی که خلق وی بی ثبات است لحظه ای شاد و لحظه بعد غمگین است.
31- با هیجان Emotive : نمایانگر فردی عاطفی , با هیجان ، فرد هیجان زده است.
32- فضول  Envious : نمایانگر فردی که مدام مراقب اعمال و رفتار دیگران است و برای دیگران دردسر درست می کند. و چرایی هر امری را جستجو می کند.
33- خشمگین Enraged : نمایانگر فردی که در مقابل چیزی ناراحت کننده از مکانیزم خشم استفاده می کنند.
34- چشم تنگ  Envious : نمایانگر فردی که توان دیدن پیشرفت و خوشبختی کسی را ندارد.
35- خوش  Euphoria : نمایانگر فردی خوش ، فرد با روحیه خوش و مثبت است .
36- بد خلق ، اوقات تلخ  Evasperated : نمایانگر فردی بد خلق که نمی تواند با دیگران ارتباط خوبی برقرار کند.
37- وجد Exalation : نمایانگر فردی که تو فضاست و  اعتماد بنفسش در حد بیمارگونه بالاست.
38- بریده ، درمانده  Exhausted : نمایانگر فردی که بر اثر مشکلات به بن بست رسیده و هیچ راه نجاتی را نمی بیند.
39- احساس گناه  Feelings of Guilt : نمایانگر فردی که خود را سرزنش می کند ، تقصیر را به گردن خود گذاشته و خود را مقصر می داند.
40- گستاخ  Flagrant or Swlu : نمایانگر فردی که کم تحمل است و بی ملاحظه ، کمتر منطقی و زود واکنش منفی نشان می دهد.
41- ترسیده  Frightened : نمایانگر فردی که بدنبال اجتناب و دوری از چیزیست که از آن ترسیده.
42- بی تفاوت ، بی اثر Frustrated : نمایانگر فردی که بدلیل تکرار چیزی بی اثر شده و عکس العملی نشان نمی دهد.
43- بزرگمنش Grandeur : نمایانگر فردی که تواناییهای خود را بیش از حد واقعی ارزیابی کرده ، و بزرگمنشی بیمار گونه دارد .
44- غمگین  Grieving : نمایانگر فردی که بخاطر از دست دادن کسی یا چیزی یا شکستی غصه دار شده است.
45- گناهکار ، مقصر Guilty : نمایانگر فردی که خود را عامل شکست می داند و معتقد است کوتاهی کرده است.
46- خوشحال Happy : نمایانگر فردی که شاد و دارای روحیه بالا است.
47- حریص ، طمع کار Hangover : نمایانگر فردی که فرصت طلب است از فرصت ها و موقعیتها بیشترین استفاده را می کند ، به اصطلاح مرده خور.
48- وحشت زده  Horrified : نمایانگر فردی که بشدت از اموری می ترسد و وحشت کرده ، ممکن است به امور دیگری تعمیم دهد.
49- نا امید  Hopeless : نمایانگر فردی که دچار یاس و ناامیدی است و امیدی به حل مشکل ندارد.
50- داغ  Hot : نمایانگر فردی که بسیار هیجانیست و بیش از اندازه مثبت نگر است و بدون فکر هر پیشنهادی را می پذیرد.
51- آسیب دیده  Hurt : نمایانگر فردی که ضربه دیده و تجربه تلخ دارد و این را به امور تعمیم می دهد. پس نمی تواند مثبت فکر کند.
52- اغواگر ، تشنجی  Hysterical : نمایانگر فردی که بدلیل عدم توان منطقی در برخورد با موقعیت دست به اغواگری می زند. غش می کند.
53- ابله ، احمق Idiotic : نمایانگر فردی که در استنباط و درک مسائل مشکل دارد .
54- عاطفه ناکافی  Inadequate Affect : نمایانگر فردی که نسبت به اطرافیان نزدیک خود عاطفه خود را از دست داده و بی تفاوت شده است.
55- عاطفه نامناسب  Inappropriate Affect : نمایانگر فردی که نسبت به اطرافیان عاطفه مناسب ندارد. مثلا بجای غمگینی شاد است و یا بجای شاد بودن غمگین است.
56- ناکافی  Inadequate : فردی که احساس ضعیفی و ناکافی بودن می کند.
57- خونسرد  Indifferent : نمایانگر فردی که دارای تحمل خوبیست و سعی می کند امور را به روش منطقی حل و فصل کند.
58- بیگناه  Innocent : نمایانگر فردی که تقصیر شکست را به وی نسبت داده اند ولی وی عامل شکست و کوتاهی نیست.
59- مورد توجه  Interested : نمایانگر فردی که بیشتر مورد توجه است بالطبع وضعیت روحی عاطفی خوبی دارد.
60- حسود Jealous : نمایانگر فردی که تحمل دیدن پیشرفت و خوشبختی دیگران را ندارد.
61- شادمان  Joyful : نمایانگر فردی که امور بر وفق مرادش است ، و غرق در شادیست ، چنین فردی فقط جنبه مثبت مسائل را می بیند .
62- دلتنگ Lonely : نمایانگر فردی که نا امید بوده خود را تنها حس می کند.
63- پر ، مملو  Loaded : نمایانگر فردی که بزرگمنشی دارد و فکر می کند پر است ، کامل است ، تمام است ،  اند کار است.
64- عاشق ، شیدا  Love struck : نمایانگر فردی که عاشق و شیدای کسی یا چیزی است و برای آن اهمیت زیادی قائل است.
65- احساس حقارت Lo Self Image : بیانگر فردی که احساس بی ارزشی و احساس حقارت دارد و خودش را کمتر از دیگران ارزیابی می کند.
66- متفکر ، اندیشمند  Meditative : نمایانگر فردی تحلیلی ، که تصمیمات خود را با سنجش تمامی جهات امور می گیرد.
67- کم هوش  Mental : بیانگر فردی که از نظر قوای ذهنی و هوشی ضعیف بنظر می رسد ، یا توانایی های ذهنی خود را کمتر از دیگران می داند.
68- موذی ، بدجنس  Mischievous : نمایانگر فردی که بدنبال آنست که از هر چیزی سردرآورده ، سوء استفاده نماید ، یا برای دیگران دردسر درست کند.
69- بیچاره ، بدبخت  Miserable : فرد عاجز و درمانده که قادر نیست حق خود را بگیرد.
70- دارای خلق بی ثبات  Mood Inastability : بیانگر فردی با نوسان خلق و تغییر سریع خلق از وضعیتی به وضعیت دیگر است.
71- نوسان خلق  Mood Swing : نمایانگر فردی که خلق وی بی ثبات است و مدام از وضعیتی به وضعیت دیگر تغییر می کند لحضه ای می خندد لحضه بعد گریان است.
72- منفی  Negative : نمایانگر فردی که فقط به جنبه های منفی امور توجه دارد و نقاط مثبت را فاقد اهمیت می داند.
73- لجوج ، خودرای  Obstinate : نمایانگر فردی که به لج افتاده و دیگران را بحساب نمی آورد.
74- آنست ، درستکار  Obsessive : نمایانگر فردی  وسواسی ، با وجدان ، سنت گرا و مطیع است.
75- خوشبین  Optimistic : نمایانگر فردی که به امور مثبت و خوشبینانه نگاه می کند و امیدوار است.
76- رنج کشیده  Pained : نمایانگر فردی که مشکلات زیادی را متحمل می شود ، با اینحال مصمم به ادامه راه است.
77- بدبین ، با سوء ظن  Paranoid : نمایانگر فردی که دچار سوء ظن و بدبینی است و از گزند و تعقیب توسط دیگران بیمناک است.
78- گیج ، گنگ ، مبهوت  Perplexed : نمایانگر فردی که نسبت به اموری آشنایی ندارد. و دارای درک خوبی نیست.
79- با نگرش مثبت  Positive Attitude : نمایانگر فردی با روحیه و با نگرش مثبت است که انجام خیلی از امور را شدنی می داند.
80- وقیح ، هرزه ، دریده ،  Prudish : نمایانگر فردی که بی شرم و فاسد است و هیچ حجب و حیایی ندارد . و از گفتن هر حرف خارج اصول و زشت شرمی ندارد.
81- مات ، متحیر  Puzzled : نمایانگر فردی که با امور دور از انتظار برخورد کرده سر در گم شده است.
82- متاسف  Regretful : نمایانگر فردی که فقط خود را متاسف می داند و بخاطر مسائل و مشکلات درونی برای برون رفت از مشکل تلاش نمی کند.
83- احساس ترد شدگی  Rejection : نمایانگر فردی که احساس تردشدگی و رانده شدن می کند.
84- آسوده خاطر ،  آرام  Relieved : نمایانگر فردی که دارای آرامش خاطر بوده و برای آرامش و آسایش خود از کنار موضوعات و مسائل ولو مهم می گذرد.
85- بدگمان  Suspicious : نمایانگر فردی که به همه چیز با شک و تردید می نگرد.
86- دیگر آزار  Sadist : نمایانگر فردی نا آرام و فضول که دیگران را آزار می دهد.
87- غمگین  Sad : نمایانگر فردی که خود را تنها و بیکس حس می کند .
88- غم معمولی  Sadness : نمایانگر فردی که غمگین است در برابر محرکی غم آور مثل از دست دادن کسی یا چیزی.
89- راضی  Satisfied : فردی که نسبت به امور احساس رضایت می کند بالطبع همراهی کننده ومنطقی ست.
90- کمرو ، خجالتی  Sheepish : نمایانگر فردی که موقع ارتباط برقرار کردن دچار اضطراب و رنگ پریدگی و لرزش در تکلم و رفتار می شود.
91- شوکه شده  Shocked : نمایانگر فردی که در برابر یک امر دور از انتظار قرار گرفته و قادر به کاری نیست.
92- از خود راضی  Smug : نمایانگر فردی که تنها عقاید خود را قبول دارد و سعی در القاء آن به دیگران می کند.
93- با اراده  Strong : بیانگر فردی مصمم و با اراده و با ثبات که برنامه هایش را تا انتها پیش می برد.
94- شگفت زده  Surprised : نمایانگر فردی که با مسائل غیر قابل پیش بینی مواجهه شده و شگفت زده شده است.
95- همدرد ، دلسوز Sympathetic : نمایانگر فردی که دلسوزی می کند ، خود را در غم و شادی دیگران شریک می داند ،  سعی در کمک به دیگران دارد.
96- متفکر  Thinker full : نمایانگر فردی که برای خود دارای هدف و برنامه بوده و در امور دقیق است.
97- کمرو  Timidity : نمایانگر فردی که قادر به برقراری ارتباط موثر با دیگران نیست ، و در گرفتن حق خود مشکل دارد.
98- بی اراده  Undecided : نمایانگر فردی که بی اختیار و فاقد قدرت است ، فاقد اراده و تصمیم است.
99- خشن  Violence : نمایانگر فردی که برای حل مشکلات از برخوردهای فیزیکی استفاده می کند.
100- رجعتی ، واپس گرا  Withdraven : نمایانگر فردی که بدلیل عدم توان روبرو شدن با موضوع فی الحال به رفتارهای دوره رشد گذشته بر می گردد.
موارد فوق همه شکل های مختلف عاطفه هستند . بعضی نرمال و بعضی بیمارگونه تلقی می شوند .


پاكزاديان
روانشناس باليني