2- دلیریوم ، دمانس ،و اختلالات نسیانی
ارسال شده در ۲۵ / ۲ / ۱۳۸۷ در ساعت ۱۲ و ۳۷ دقيقه

 

 
معيارهاي تشخيصي در روانشناسي باليني و روانپزشكي
بر اساس D S M IV TM   و I C D 9
 
 
 
2-دليريوم ، دمانس ، اختلالات نسياني ،و ساير اختلالات شناختي
 Delirium, Dementia, and Amnestic and other Cognitive Disorders (123
 
 
دليريوم ها
اختلال هوشیاری، توجه ، تمرکز، و تغییرات شناختی (مثل نقص آگاهی به زمان و مکان و یا شخص)
DELIRIUM (124)
 
1
دليريوم ناشي از يك اختلال طبي كلي
A اختلال هوشیاری (کاهش آگاهی از محیط ) همراه با کاهش توانایی توجه یا تغییر توجه،و تمرکز B تغییر شناختی مثل نقص آگاهی به زمان و مکان و شخص که با دمانس قابل توضیح بهتر نیست C اختلال در زمان کوتاهی مثلا چند ساعت ظاهر شده و میل به نوسان دارد D اختلال مربوط به تاثیر فیزیولوژیک مستقیم یک اختلال طبی کلی است
Delirium Due to… [Indicate the General Medical Condition] (127)
293.0
2
دليريوم ناشي از مسموميت با مواد
A اختلال هوشیاری (کاهش آگاهی از محیط ) همراه با کاهش توانایی تمرکز یا تغییر توجه B تغییر شناختی مثل نقص حافظه ونقص آگاهی به زمان و مکان و شخص با دمانس قابل توضیح بهتر نیست C اختلال در زمان کوتاهی مثلا چند ساعت ظاهر شده و میل به نوسان دارد D قرائن حاصل از شرح حال ،معاینه فیزیکی ،و یافته های آزمایشگاهی حاکی از 1- علایم ضمن مسمومیت با ماده ظاهر شده یا 2- مصرف دارو علت اختلال شده است . (الکل حشیش کوکائین آمفتامین افیونی مسکن سایمیتیدین و ... )
Substance Intoxication Delirium (129)
-----
3
دليريوم ناشي از ترك مواد
A اختلال هوشیاری (کاهش آگاهی از محیط ) همراه با کاهش توانایی توجه یا تغییر توجه،و تمرکز B تغییر شناختی مثل نقص های حافظه و نقص آگاهی به زمان و مکان و شخص که با دمانس قابل توضیح بهتر نیست C اختلال در زمان کوتاهی مثلا چند ساعت ظاهر شده و میل به نوسان دارد D اختلال به فاصله کوتاهی پس از سندرم ترک ظاهر شده اند ( مختص به ماده الکل ، مسکن ،منوم ، داروهای ضد اضطراب ، و سایر مواد )
Substance Withdrawal Delirium (29)
-----
4
دليريوم ناشي از علل متعدد 
A اختلال هوشیاری (کاهش آگاهی از محیط ) همراه با کاهش توانایی توجه یا تغییر توجه،و تمرکز B تغییر شناختی مثل نقص های حافظه و نقص آگاهی به زمان و مکان و شخص که با دمانس قابل توضیح بهتر نیست C اختلال در زمان کوتاهی مثلا چند ساعت ظاهر شده و میل به نوسان دارد D قراین حاکی است دلیریوم بیش از یک علت دارد مثلا اختلال طبی و مسمومیت با مواد یا عوارض جانبی داروهای فوق الذکر
Substance Due To Multiple Etiologies (132)
-----
5
دليريم كه به گونه اي ديگر مشخص نشده است
برای تشخیص دلیریومی که ملاکهای هیچ یک از انواع خاص را در بر نمی گیرد مثل دلیریوم ناشی از محرومیت حسی یا مصرف موادی که مشخص نیست
Delirium NOS (133)
-80.09
6
دمانس ها
 
نقص های متعدد شناختی مثل تخریب حافظه ، آفازی ، آپراکسی، آگنوزی ، (آفازی یا اختلال زبانی ، آپراکسی یا اختلال حرکتی علارقم کارکرد حسی بی نقص ،آگنوزی یا ناتوانی برای شناخت اشیا ،اختلال عملکرد اجرایی (طرح ریزی ،سازماندهی ،گراف یا مرحله بندی و زمانبندی ،انتزاع و نتیجه )
DEMENTAL (133)
 
7
دمانس نوع آلزايمر شروع زودرس قبل از 65 سالگي
A پیدایش نقص های متعدد شناختی که با هر دو صورت ذیل تظاهر میکند : 1- تخریب حافظه 2- یک یا چند اختلال شناختی ذیل : آفازی یا اختلال زبانی ، آپراکسی یا اختلال حرکتی علارقم کارکرد حسی بی نقص ،آگنوزی یا ناتوانی برای شناخت اشیا ،اختلال عملکرد اجرایی (طرح ریزی ،سازماندهی ،گراف یا مرحله بندی و زمانبندی ،انتزاع و نتیجه )
B نقصهای شناختی عملکرد اجتماعی شغلی را تخریب میکنند و کاهش بارزی در کارآیی فرد در مقایسه با گذشته بوجود می آورند C سیر اختلال شروع تدریجی و کاهش شناختی مستمر دارد D نقص های شناختی ردیف A ناشی از موارد ذیل نیست 1- اختلالات سلسله اعصاب مرکزی (مثل بیماری عروقی مغز ،پارکینسون ،هانینگتون ،هماتوم سابدورال ،هیدروسفالی ،تومر مغز )2- یا اختلالات سیستماتیک که دمانس ایجاد می کنند مثل کمکاری تیروئید ،کمبود ویتامین ب 12 ،یا اسید فولیک ،کمبود نیاسین ،هیپرکالسمی ،نروسیفیلیس،عفونت HIV ،
E نقص ها منحصرا در جریان دلیریوم ظاهر نمیگردند
F اختلال دیگری مثل اسکیزو ، major depression ،توضیح بهتری نیست
Dementia of the Alzheimers Type, With Early Onset (also code 331.0 Alzheimers disease on Axis III )(139)
290.xx
8
نوع ساده
اگر هیچ یک از موارد با دلیریوم یا هذیان یا با خلق افسرده بر شکل بالینی جاری تسلط نداشته باشند
Uncomplicated
.10
9
با دليريوم
اگر دلیریوم ثانوی بر دمانس ظاهر شده است
With Delirium
.11
10
با هذيان
اگر هذیان خصوصیت بارز شمرده میشود
With Delusion
.12
11
با خلق افسرده
اگر افسردگی خصوصیت بارز است
With Depressed Mood
.13
12
دمانس نوع آلزايمر شروع ديررس بعد از 65 سالگي
A پیدایش نقص های متعدد شناختی که با هر دو صورت ذیل تظاهر میکند : 1- تخریب حافظه 2- یک یا چند اختلال شناختی ذیل : آفازی یا اختلال زبانی ، آپراکسی یا اختلال حرکتی علارقم کارکرد حسی بی نقص ،آگنوزی یا ناتوانی برای شناخت اشیا ،اختلال عملکرد اجرایی (طرح ریزی ،سازماندهی ،گراف یا مرحله بندی و زمانبندی ،انتزاع و نتیجه )
B نقصهای شناختی عملکرد اجتماعی شغلی را تخریب میکنند و کاهش بارزی در کارآیی فرد در مقایسه با گذشته بوجود می آورند C سیر اختلال شروع تدریجی و کاهش شناختی مستمر دارد D نقص های شناختی ردیف A ناشی از موارد ذیل نیست 1- اختلالات سلسله اعصاب مرکزی (مثل بیماری عروقی مغز ،پارکینسون ،هانینگتون ،هماتوم سابدورال ،هیدروسفالی ،تومر مغز )2- یا اختلالات سیستماتیک که دمانس ایجاد می کنند مثل کمکاری تیروئید ،کمبود ویتامین ب 12 ،یا اسید فولیک ،کمبود نیاسین ،هیپرکالسمی ،نروسیفیلیس،عفونت HIV ،
E نقص ها منحصرا در جریان دلیریوم ظاهر نمیگردند
F اختلال دیگری مثل اسکیزو ، major depression ،توضیح بهتری نیست
Dementia of the Alzheimer s type, With Late Onset (also code 331.0 Alzheimer s disease on Axis III )(139)
290.xx
13
نوع ساده
اگر هیچ یک از موارد با دلیریوم یا هذیان یا با خلق افسرده بر شکل بالینی جاری تسلط نداشته باشند
Uncomplicated
.0
14
با دليريوم
اگر دلیریوم ثانوی بر دمانس ظاهر شده است
With Delirium
.3
15
با هذيان
اگر هذیان خصوصیت بارز شمرده میشود
With Delusion
.20
16
با خلق افسرده
اگر افسردگی خصوصیت بارز است
With Depressed Mood
.21
17
دمانس عروقي
A پیدایش نقص های متعدد شناختی که با مجموع دو صورت ذیل تظاهر میکند : 1- تخریب حافظه 2- یک یا چند اختلال شناختی ذیل : آفازی یا اختلال زبانی ، آپراکسی یا اختلال حرکتی علارقم کارکرد حسی بی نقص ،آگنوزی یا ناتوانی برای شناخت اشیا ،اختلال عملکرد اجرایی (طرح ریزی ،سازماندهی ،گراف یا مرحله بندی و زمانبندی ،انتزاع و نتیجه )
B نقصهای شناختی عملکرد اجتماعی شغلی را تحت تاثیر قرار داده و کاهش بارزی در عملکرد فرد در مقایسه با گذشته بوجود می آورند C علایم و نشانه های موضعی عصبی (مثل تشدید رفلکس های عمقی ، پاسخ کف پایی اکستانسور ،فلج پسودوبولبر ،نابهنجاریهای راه رفتن ،ضعف یکی از اندامها ) یا قرائن حاصل از شرح حال ،معاینه فیزیکی ،و یافته های آزمایشگاهی حاکی از بیماری عروقی مغز است مثل انفارکتوس های متعدد قشر مخ و ماده سفید زیر آنو تصور می شود رابطه سببی با اختلال دارند D نقص ها منحصرا در جریان دلیریوم ظاهر نمی شوند
Vascular Dementia (143)
290.xx
18
نوع ساده
اگر هیچ یک از موارد دلیریوم   هذیان یا   خلق افسرده بر شکل بالینی جاری تسلط نداشته باشند
Uncomplicated
.40
19
با دليريوم
اگر دلیریوم ثانوی بر دمانس ظاهر شده است
With Delirium
.41
20
با هذيان
اگر هذیان خصوصیت بارز شمرده میشود
With Delusion
.42
21
با خلق افسرده
اگر افسردگی خصوصیت بارز است
With Depressed Mood
.43
 
دمانس ناشی از اختلالات طبی کلی
A پیدایش نقص های متعدد شناختی که با مجموع دو صورت ذیل تظاهر میکند : 1- تخریب حافظه 2- یک یا چند اختلال شناختی ذیل : آفازی یا اختلال زبانی ، آپراکسی یا اختلال حرکتی علارقم کارکرد حسی بی نقص ،آگنوزی یا ناتوانی برای شناخت اشیا ،اختلال عملکرد اجرایی (طرح ریزی ،سازماندهی ،گراف یا مرحله بندی و زمانبندی ،انتزاع و نتیجه )
B نقصهای شناختی عملکرد اجتماعی شغلی را تحت تاثیر قرار داده و کاهش بارزی در عملکرد فرد در مقایسه با گذشته بوجود می آورند C قرائن حاصل از شرح حال ،معاینه فیزیکی ،و یافته های آزمایشگاهی حاکی از این است که اختلال نتیجه فیزیولوژیک مستقیم یکی از اختلالات طبی کلی زیر است D  نقص ها منحصرا در جریان دلیریوم ظاهر نمی شوند
Dementia Due to… [Indicate the General Medical Condition]
 
22
دمانس ناشي از بيماري HIV
عفونت HIV موثر بر سلسله اعصاب مرکزی سبب آن است
Dementia Due to HIV Disease (also code 043.1 HIV infection affecting central nervous system on Axis III)(148)
294.9
23
دمانس ناشي از ضربه مغز
صدمات ناشی از ضربه به سر مسبب آن است
Dementia Due to Head Trauma (also code 854.00 head injury on Axis III)(148)
294.1
24
دمانس ناشي از پاركينسون
بیماری پارکینسون علت آن است
Dementia Due to Parkinson s disease (also code 332.0 parkinson s disease on Axis III)(148)
294.1
25
دمانس ناشي از هانتينگتون
بیماری هانتینگتون علت آن است
Dementia Due to Huntington s Disease (also code 333.4 Huntington s disease on Axis III)(149)
294.1
26
دمانس ناشي از پيك
بیماری پیک علت آن است
Dementia Due to Picks Disease (also code 331.1 Picks disease on Axis III)(149)
290.10
27
دمانس ناشي از ژاكوب و كروتسفلد
بیماری ژاکوب و کروتسفلد علت آن است
Dementia Due to Creutzfeldt-Jakob Disease (also code 046.1 creutzfeldt-Jakob disease on Axis III)(150)
290.10
28
دمانس ناشي از .....
( اختلال طبی کلی که در فوق مشخص نشده )
مثلا هیدروسفالی با فشار طبیعی ، کمکاری تیروئید، تومور مغزی ، کمبود ویتامین 12ب ، پرتودرمانی داخل جمجمه
Dementia Due to…[Indicate the General Medical Condition not listed abovel ] (also code the General medical condition on Axis III)(151)
294.1
29
دمانس مقاوم ناشي از مصرف مواد
A پیدایش نقص های متعدد شناختی که با مجموع دو صورت ذیل تظاهر میکند : 1- تخریب حافظه 2- یک یا چند اختلال شناختی ذیل : آفازی یا اختلال زبانی ، آپراکسی یا اختلال حرکتی علارقم کارکرد حسی بی نقص ،آگنوزی یا ناتوانی برای شناخت اشیا ،اختلال عملکرد اجرایی (طرح ریزی ،سازماندهی ،گراف یا مرحله بندی و زمانبندی ،انتزاع و نتیجه )
B نقصهای شناختی عملکرد اجتماعی شغلی را تحت تاثیر قرار داده و کاهش بارزی در عملکرد فرد در مقایسه با گذشته بوجود می آورند Cنقص ها منحصرا در جریان دلیریوم روی نمیدهند و فراتر از دوره معمول مسمومیت یا ترک مواد ادامه می یابند D قرائن حاصل از شرح حال ،معاینه فیزیکی ،و یافته های آزمایشگاهی حاکی است که نقصها رابطه سببی با آثار مقاوم مصرف مواد مثل داروها یا مورد سوء مصرف دارند
Substance – Induced Persisting Dementia (152)
-----
30
دمانس ناشي از علل چندگانه
قرائن حاصل از شرح حال ،معاینه فیزیکی ،و یافته های آزمایشگاهی حاکی است که دمانس بیش از یک علت دارد مثل ضربه به سر بعلاوه مصرف الکل و دمانس عروقی و یا دمانس آلزایمر
Dementia Due to Multiple Etiologies (154)
-----
31
دمانس كه به گونه اي ديگر مشخص نشده است 
که ملاکهای هیچ یک از انواع خاص را در بر نمی گیرد در واقع دمانسی که علت خاصی برای آن نداریم
Dementia NOS (155)
294.8
32
اختلالات نسياني
اختلالات نسیانی یا فراموشی
AMNESTIC DISORDERS (156)
 
33
اختلالات نسياني ناشي از يك اختلال طبي كلي
A- پیدایش اختلال حافظه (اعم از یادگیری جدید یا بخلطر آوردن مطالب قبلی )B- اختلال حافظه تخریب قابل ملاحظه ای در عملکرد اجتماعی شغلی فرد بوجود آورده و کاهش بارز از سطح عملکرد قبلی شمرده میشود C- اختلال حافظه منحصرا در جریان دلیریوم یا دمانس روی نمیدهد D-قراین حاصل از شرح حال ،معاینه فیزیکی ،و یافته های آزمایشگاهی حاکی است که اختلال نتیجه فیزیولوژیک مستقیم یک اختلال طبی کلی است
Amnestic Disorder Due to…[Indicate the General Medical condition](158)
294.0
34
اختلالات نسياني مقاوم ناشي از مصرف مواد
A- پیدایش اختلال حافظه (اعم از یادگیری جدید یا بخلطر آوردن مطالب قبلی )B- اختلال حافظه تخریب قابل ملاحظه ای در عملکرد اجتماعی شغلی فرد بوجود آورده و کاهش بارز از سطح عملکرد قبلی شمرده میشود C- اختلال حافظه منحصرا در جریان دلیریوم یا دمانس روی نداده و فراتر از دوره معمول مسمومیت D-قراین حاصل از شرح حال ،معاینه فیزیکی ،و یافته های آزمایشگاهی حاکی است که اختلال حافظه از نظر سبب شناختی با آثار دیرپای مصرف مواد مربوط است
Substance – Induced Persisting Amnestic Disorder (162)
-----
35
اختلالات نسياني كه به گونه اي ديگر مشخص نشده است
که ملاکهای هیچ یک از انواع خاص را در بر نمی گیرد در واقع اختلال نسیانی که علت خاصی برای آن نداریم مثلا معلوم نیست تجزیه ای است یا دارویی یا ناشی از اختلال طبی کلی
Amenestic Disorder NOS (163)
294.8
36
اختلالات شناختي ديگر
 
OTHER COGNITIVE DISORDERS (163)
 
37
اختلالات شناختي كه به گونه اي ديگر مشخص نشده است
که ملاکهای هیچ یک از انواع خاص را در بر نمی گیرد
Cognitive Disorder NOS (163)
294.9
 
 Pakzadian
clinical psychologist