3- اختلالات روانی ناشی از اختلال طبی کلی
ارسال شده در ۲۵ / ۲ / ۱۳۸۷ در ساعت ۱۲ و ۳۹ دقيقه

 

 
معيارهاي تشخيصي در روانشناسي باليني و روانپزشكي
بر اساس D S M IV TM   و I C D 9
 
 
 
3-اختلالات رواني ناشي از يك اختلال طبي كلي كه جاي ديگري طبقه بندي نشده است :
  3 - Mental Disorders Due to a General Medical Condition Not Elsewhere Classified       (165)
 
1
اختلالات كاتاتونيك ناشي از يك اختلال طبي كلي
A-وجود کاتاتونی (که با بی حرکتی یا تحرک فوق العاده بظاهر بی هدف بدون تاثیر محرکهای بیرونی مشخص است)
B قراین حاصل از شرح حال ،معاینه فیزیکی ،و یافته های آزمایشگاهی حاکی است که اختلال نتیجه فیزیولوژیک مستقیم یک اختلال طبی کلی است C-اختلال روانی دیگری مثل مانیک توضیح بهتری برای آن نیست. D-اختلال منحصرا در جریان دلیریوم روی نمیدهد
Catatonic Disorder Due to… [Indicate the General Medical Condition](169)
293.89
2
تغيير شخصيت ناشي از يك اختلال طبي كلي
A-آشفتگی شخصیتی که نشاندهنده تغییر شخصیت قبل فرد است B-قراین حاصل از شرح حال ،معاینه فیزیکی ،و یافته های آزمایشگاهی حاکی است که اختلال نتیجه فیزیولوژیک مستقیم یک اختلال طبی کلی است C-اختلال روانی دیگری توضیح بهتری برای آن نیست D-اختلال منحصرا در جریان دلیریوم روی نمیدهد و ملاک دمانس را در بر نمیگیردE-اختلال ناراحتی قابل ملاحظه ای بوجود آورده یا عملکرد اجتماعی شغلی فرد را تخریب کرده.
نوع رامشخص میکنیم مثل بی ثبات ،مهار گسسته ،پرخاشگر ،پارانویید ،بی احساس ،مرکب ،یا نامشخص
Personality Change Due to… [Indicate the General Medical Condition](171)
310.1
3
اختلالات رواني NOS ناشي از يك اختلال طبي كلي
اختلال از تاثیر فیزیولوژیک مستقیم یک اختلال طبی کلی است اما ملاکهای هیچ یک از انواع خاص را در بر نمی گیرد
Mental Disorder NOS Due to…[Indicate the General Medical Condition](174)
293.9
 
 
pakzadian
clinical psychologist