5- اسکیزوفرنی و اختلالات پسیکوتیک
ارسال شده در ۲۵ / ۲ / ۱۳۸۷ در ساعت ۱۲ و ۴۱ دقيقه

 

 
معيارهاي تشخيصي در روانشناسي باليني و روانپزشكي
بر اساس D S M IV TM   و I C D 9
 
5-اسكيزوفرني و ساير اختلالات پسيكوتيك
 5 - Schizophrenia and Other Psychotic Disorders (273 
 
1
اسكيزوفرني
A- دو علامت زیر که هر کدام دوره یک ماهه دوام داشته باشد 1- هذیان ها * 2- توهمات *3- تکلم آشفته 4- رفتار آشفته یا کاتاتونیک 5- علایم کندی و Negativism مثل کندی عاطفه ، فقدان اراده ، حرف نزدن   (اگر علایم ردیف 1 و 2 عجیب و غریب باشند به تنهایی برای تشخیص قسمت A کافیست)
B-اختلال عملکرد اجتماعی شغلی نظیر رها کردن کار ، روابط بین فردی ، مراقبت از خود ، عدم نظافت
C-اختلال حد اقل شش ماه ادامه یابد. D- حذف اختلال خلقی یا اسکیزوافکتیو : دوره های افسردگی ، مانی ، مختلط ، همزمان روی نداده یا کوتاه و گذرا بوده باشد . E- ناشی از تاثیر مواد یا اختلال طبی کلی نباشد . F- رابطه با اختلال اوتیستیک و اختلال نافذ مربوط به رشد روشن شود
Schizophrenia (274)
292.xx
2
نوع پارانوئيد
A- اشتغال ذهنی با یک یا چند هذیان یا توهمات شنوایی مکرر B-هیچیک از علایم رفتار آشفته یا کاتاتونیک ، عاطفه سطحی یا نامتناسب بارز نیستند.
Paranoid Type (287)
.30
3
نوع آشفته
A- تمامی علایم زیر بارزند : تکلم آشفته ، رفتار آشفته ، عاطفه سطحی یا نامتناسب ، B- ملاکها دربرگیرنده نوع کاتاتونیک نیست
 
Disorganaized Type (287)
.10
4
نوع كاتاتونيك
A- حد اقل دو تا از موارد زیر : 1- بیحرکتی که بصورت کاتالپسی ( انعطاف مومی )یا بهت تظاهر می کند 2- فعالیت حرکتی مفرط که تحت تاثیر محرکات بیرونی نیست 3- منفی گرایی بسیار شدید یا موتیسم 4- حرکات ارادی عجیب و غریب مثل حرکات کلیشه ای ، ادا و اطوار ، شکلک درآوردن بارز 5- پژواک کلام و پژواک رفتار
Catatonic Type (288)
.20
5
نوع نامتمايز
نوعی اسکیزوفرنی که در آن علایم A وجود دارد اما ملاکهای در بر گیرنده پارانوئید ، آشفته ، کاتاتونیک نیست
Undifferentiated Type (289)
.90
6
نوع باقيمانده
A- فقدان هذیان ، توهم ، تکلم آشفته ، رفتار آشفته و کاتاتونیک B- قرائن مستمر اختلال مثل علایم منفی ،اعتقادات عجیب و غریب ، تجارب ادراکی غیر عادی
Residual Type (289)
.60
7
اختلال اسكيزوفرنيفرم
A- ملاکهای A و D و E اسکیزوفرن وجود دارد B – یک دوره اختلال حد اقل یک ماه اما کمتر از شش ماه طول می کشد .
پیشآگهی : در اسکیزوفرنی اگر شروع علایم پسیکوتیک بارز باشد ضمن چهار هفته ، وجود کنفوزیون یا حیرت در اوج دوره پسیکوتیک ، عملکرد اجتماعی شغلی خوب قبل از بیماری ، و فقدان کندی عاطفه یا عاطفه سطحی وجود نداشته باشد پیشآگهی بیماری خوب تلقی میشود .
Schizophreniform Disorder (290)
292.40
8
اختلال اسكيزوافكتيو
A- یک دوره بدون انقطاع بیماری که زمانی در ضمن آن یک دوره افسردگی اساسی ،یک دوره مانیک ، یا یک دوره مختلط همزمان با علایمی که شامل ملاک A اسکیزوفرنی میگردد بوده است B- در ضمن همان دوره بیماری هذیان ها و توهمات حداقل به مدت دو هفته در غیاب علایم خلقی دوام داشته اند C- علایمی که ملاکهای یک دوره خلقی را در بر میگیرند در بخش عمده ای از کل دوره های سیر بیماری وجود داشته اند D- اختلال ناشی از تاثیر فیزیولوژیک مستقیم یک ماده یا یک اختلال طبی کلی نیست
Schizoaffective Disorder (292)
295.70
9
اختلال هذياني
A-هذیان بدون غرابت (یعنی مربوط به موقعیتهایی که در زندگی واقعی روی می دهد مثل تحت تعقیب بودن ،مسموم شدن ،فریفته شدن بوسیله معشوقه ، ابتلا به بیماری ) حداقل بمدت یکماه B- ملاک A برای اسکیزوفرنی وجود نداشته است C- گذشته از تاثیر هذیانها عملکرد اختلال بارزی ندارد و بقیه رفتار فرد عادی است D- اگر دوره های خلقی بطور همزمان روی داده باشد طول مدت آن نسبت به اختلال هذیانی کوتاه و گذراست E- اختلال ناشی از تاثیر فیزیولوژیک مستقیم یک ماده یا یک اختلال طبی کلی نیست.
نوع هذیانها : شهوانی ، خودبزرگ بینی ، نوع حسادت ، گزند و تعقیب ، جسمی ، مختلط ، نامشخص
Delusional Disorder(296)
297.1
10
اختلال پسيكوتيك گذرا
A-وجود یک یا بیشتر علایم هذیان ها ، توهمات ، تکلم آشفته ، رفتار آشفته یا کاتاتونیک B- طول مدت اختلال حداقل یک روز اما کمتر از یک ماه با برگشت کامل به سطح قبل بیماری C- اختلال خلقی با خصوصیات سایکوتیک ، اسکیزوافکتیو ،یا اسکیزوفرنی توضیح بهتری برای بیماری نیست اختلال ناشی از تاثیر فیزیولوژیک مستقیم یک ماده یا یک اختلال طبی کلی نیست.
(مشخص میکنیم : با عوامل استرس زای بارز ، بدون عوامل استرس زای بارز ، شروع پس از زایمان )
Brief Psychotic Disorder (302)
298.8
11
اختلال پسيكوتيك مشترك 
A- هذیان در زمینه رابطه نزدیک یک فرد با فردی که هذیان تثبیت شده قبلی دارد پدید می آید B-هذیان از نظر محتوا شبیه هذیان آن فرد است C- یک اختلال سایکوتیک دیگری مثل اسکیزوافکتیو ،یا اسکیزوفرنی یا اختلال خلقی سایکوتیک توضیح بهتری برای بیماری نیست اختلال ناشی از تاثیر فیزیولوژیک مستقیم یک ماده یا یک اختلال طبی کلی نیست.
Shared Psychotic Disorder (305)
297.3
12
اختلال پسيكوتيك ناشي از يك اختلال طبي كلي 
A- هذیان ها و توهمات بارز B- قرائن حاصل از شرحال ،معاینه بالینی ،و یافته های آزمایشگاهی حاکی است که اختلال حاصل تاثیر فیزیولوژیک مستقیم یک اختلال طبی کلی است C- اختلال روانی دیگری توضیح بهتری برای بیماری نیست D-اختلال منحصرا در مسیر دلیریوم ظاهر نشده است
Psychotic Disorder Due to…[Indicate the General Medical Condition](306)
293.xx
13
اختلال پسيكوتيك ناشي از يك اختلال طبي كلي باهذيان 
با هذیان
With Delution
.81
14
اختلال پسيكوتيك ناشي از يك اختلال طبي كلي با توهم 
با توهم
With Hallucination
.82
15
اختلال پسيكوتيك ناشي از مصرف مواد 
A- هذیان ها و توهمات بارز B- قرائن حاصل از شرحال ،معاینه جسمی ، و یافته های بالینی حاکی از شرایط 1 و 2 است : 1-توهم و هذیان ضمن یکماه پس از مسمومیت یا ترک مواد ظاهر شده اند 2- مصرف داروها از نظر سببی با اختلال رابطه دارد C- اختلال پسیکوتیک دیگری که ناشی از مصرف مواد نیست توضیح بهتری برای بیماری نیست D-اختلال منحصرا در مسیر دلیریوم ظاهر نشده است
Sabstance- Induced Psychotic Disorder (310)
----
16
اختلال پسيكوتيك كه به نوعي ديگر مشخص نشده است   
اختلالات پسیکوتیک که ملاکهای هیچ یک از انواع خاص را در بر نمی گیرد
Psychotic Disorder NOS(315)
298.8
 
 pakzadian
clinical psychologist