6- اختلالات خلقی
ارسال شده در ۲۵ / ۲ / ۱۳۸۷ در ساعت ۱۲ و ۴۲ دقيقه

 

 
معيارهاي تشخيصي در روانشناسي باليني و روانپزشكي
بر اساس D S M IV TM   و I C D 9
 
6-اختلالات خلقي                  
6 - Mood Disorders(317
 
 
اختلالات افسردگي 
 
DEPRESSIVE DISORDERS
 
1
اختلال افسردگي اساسي
A-پنج یا بیشتر از علایم زیر در یک دوره یک هفته ای وجود داشته اند (حد اقل یکی از این دو باید باشد خلق افسرده یا از دست دادن علاقه و لذت بردن ) 1- خلق افسرده در اکثر مواقع روز و تقریبا هر روز مثل احساس غمگینی و پوچی 2- کاهش علاقه یا احساس لذت نسبت به تمام فعالیتها تقریبا هر روز 3- کاهش وزن بدون رژیم و پرهیز 4- بی خوابی و یا پرخوابی تقریبا هر روز 5- کندی سایکوموتور یا تحریک هر روز 6- خستگی و فقدان انرژی هر روز 7- احساس بی ارزشی یا احساس گناه بیجاه هر روز 8- کاهش توانایی تمرکز و تفکر و بلاتصمیمی هر روز 9- افکار خودکشی تکراری بدون نقشه یا با نقشه یا اقدام B- علایم شامل ملاکهای دوره مختلط نمی گردد C- اختلال عملکرد اجتماعی شغلی وجود دارد D-علایم ناشی از تاثیر فیزیولوژیک مستقیم یک ماده یا دارو یا اختلال طبی کلی مثل کمکاری تیروئید نمیباشد E-داغدیدگی توضیح بهتری برای بیماری نیست 
( خفیف ، متوسط، شدید بدون خصوصیات سایکوتیک ، شدید با خصوصیات سایکوتیک ، خصوصیات سایکوتیک ناهماهنگ با خلق ، را مشخص میکنیم )
Major Depressive Disorder (339)
296.xx
2
يك دوره ( واحد )
A- یک دوره افسردگی اساسی B- اسکیزوافکتیو توضیح بهتری نیست و اختلال ثانوی بر اسکیزوفرنی فرم ،اختلال هذیانی ،یا پسیکوتیک نیست C-هرگز یک دوره مانیک ،مختلط ،یا هیپومانیک نداشته
Single Episode
.2x
3
عود كننده
A- دو یا چند دوره افسردگی اساسی B- علایم ناشی از تاثیر فیزیولوژیک مستقیم یک ماده یا دارو یا اختلال طبی کلی مثل کمکاری تیروئید نمیباشد اسکیزوافکتیو توضیح بهتری نیست و اختلال ثانوی بر اسکیزوفرنی فرم ،اختلال هذیانی ،یا پسیکوتیک نیست C-هرگز یک دوره مانیک ،مختلط ،یا هیپومانیک نداشته
Recurrent
.3x
4
اختلال افسرده خوئي
A-خلق افسرده در قسمت عمده روز و بیشتر روزها حد اقل بمدت دو سال B- وجود حد اقل دوتا از علایم زیر ضمن علایم افسردگی : 1- بی اشتهایی یا پرخوری 2- بیخوابی یا پرخوابی 3-کمبود انرژی یا احساس خفگی 4- پائین بودن عزت نفس 5- عدم تمرکز یا اشکال در تصمیم گیری 6- احساس درماندگی C-ضمن یک دوره دوساله اختلال (در کودکان و نوجوانان یک سال ) هرگز علایم بیش از دو ماه در هر نوبت ناپدید نشده اند D-در ضمن دو سال اول اختلال دوره افسردگی اساسی وجود نداشته یعنی افسردگی اساسی مزمن و افسردگی اساسی در بهبود موقت نسبی توضیح بهتری برای آن نیست .E-هرگز دوره های مانی ،مختلط ، یا هیپومانی وجود نداشته و ملاکهای در بر گیرنده اختلال خلق ادواری نبوده اند F- اختلال منحصرا در جریان یک اختلال سایکوتیک مزمن مثل اسکیزوفرنی یا اختلال هذیانی روی نمیدهد .G- علایم ناشی از تاثیر فیزیولوژیک مستقیم یک ماده یا دارو یا اختلال طبی کلی مثل کمکاری تیروئید نمیباشد . H- اختلال عملکرد اجتماعی شغلی را موجب میگردد.
Dysthymic Disorder(345)
300.4
5
اختلال افسردگي كه به گونه اي ديگر مشخص نشده است
اختلال افسردگی که ملاکهای هیچ یک از انواع خاص را در بر نمی گیرد مثل اختلال ملال قبل از قائدگی ، اختلال افسردگی جزئی minor
Depressive Disorder NOS(350)
311
6
اختلالات دوقطبي
 
Bipolar Disorder
 
 
مانی
A- یک دوره مشخص خلق غیر طبیعی و مستمرا بالا ،توام با خود بزرگ بینی ، یا تحریک پذیری،که حداقل یک هفته طول می کشد B- ضمن دوره اختلال خلق سه تا از علایم دوام داشته باشد : 1-افزایش احترام به نفس یا خودبزرگ بینی 2-کاهش نیاز به خواب 3- فشار تکلم یا حراف تر از معمول 4- پرش افکار (شاخه به شاخه رفتن ) 5- پریشانی حواس (به سادگی تمرکز روی موضوع از دست میرود) 6- افزایش سایکوموتور ( افراط در کار ، فعالیت جنسی و ..) 7- افراط گرایی مثل ولخرجی ، بی احتیاطی جنسی ،سرمایه گذاری جاهلانه ، بذل و بخشش C-ملاکها در بر گیرنده اختلال خلق مختلط نمی باشد .D- اختلال عملکرد اجتماعی شغلی را موجب میگردد یا برای جلوگیری از صدمه به خود و دیگران نیاز به بستری شدن پیدا میکند یا خصوصیات سایکوتیک دارد E- علایم ناشی از تاثیر فیزیولوژیک مستقیم یک ماده یا اختلال طبی کلی نمیباشد .(مشخص میکنیم : خفیف X1 ، ملایم X2 ، شدید بدون خصوصیات سایکوتیک X3  ، شدید با خصوصیات سایکوتیک X4 ، خصوصیات سایکوتیک هماهنگ با خلق ،خصوصیات سایکوتیک ناهماهنگ با خلق ، در بهبود موقت نسبی X5 ،در بهبود موقت کامل X6 ،نامشحص X7 .
Manic
 
7
اختلالات دو قطبي
از نظر خلقی دارای دوره های مشخص موارد ذیل : 1-  دوره افسردگی اساسی ، 2- دوره بدون علایم بیماری ( سلامتی ) 3- دوره مانی 4- دوره مختلط   و .... بشکل های زیر :
Bipolar I Disorder(350)
296.xx
8
يك دوره (واحد ) ماني
A-وجود فقط یک دوره مانی بدون سابقه دوره های افسردگی اساسی B- اسکیزوفرنی توضیح بهتری برای بیماری نیست و اختلال ثانوی بر اسکیزوفرنی ، اسکیزوفرنی فرم ،اختلال هذیانی ، یا پسیکوتیک نمی باشد
Single Manic Episode
.0x
9
در آخرين دوره بشكل هيپوماني
A-دوره جاری هیپومانیک است B-سابقه حد اقل یک دوره مانی یا مختلط وجود دارد C- اختلال در عملکرد اجتماعی شغلی را موجب میگردد .D- اسکیزوافکتیو توضیح بهتری برای بیماری نیست و اختلال ثانوی بر اسکیزوفرنی ، اسکیزوفرنی فرم ،اختلال هذیانی ، یا پسیکوتیک نمی باشد.
Most Recent Episode Hypomanic
.40
10
در آخرين دوره بشكل ماني
A- دوره فعلی مانیک است B-سابقه حد اقل یک دوره (افسردگی اساسی ،مانی ،یا مختلط ) وجود دارد C- اسکیزوافکتیو توضیح بهتری برای بیماری نبوده و اختلال ثانوی بر اسکیزوفرنی ، اسکیزوفرنی فرم ،اختلال هذیانی ، یا پسیکوتیک نمی باشد.
Most Recent Episode manic
.4x
11
در آخرين دوره بشكل مختلط
A-در دوره جاری بشکل مختلط است B- سابقه حد اقل یک دوره (افسردگی اساسی ،مانی ،یا مختلط ) وجود دارد   C- اسکیزوافکتیو توضیح بهتری برای بیماری نبوده و اختلال ثانوی بر اسکیزوفرنی ، اسکیزوفرنی فرم ،اختلال هذیانی ، یا پسیکوتیک نمی باشد.
Most Recent Episode Mixed
.6x
12
در آخرين دوره بشكل افسرده 
A-در آخرین دوره بشکل افسرده است B- سابقه حد اقل یک دوره (افسردگی اساسی ،مانی ،یا مختلط ) وجود دارد C- اسکیزوافکتیو توضیح بهتری برای بیماری نبوده و اختلال ثانوی بر اسکیزوفرنی ، اسکیزوفرنی فرم ،اختلال هذیانی ، یا پسیکوتیک نمی باشد.
Most Recent Episode Depressed
.5x
13
در آخرين دوره بشكل نامشخص
A-ملاکها بجز در مورد طول مدت اختلال در حال حاضر یک دوره مانی ،هیپومانی ،مختلط ، یا افسردگی اساسی را در بر می گیرد B- سابقه حد اقل یک دوره (افسردگی اساسی ،مانی ،یا مختلط ) وجود دارد C- اختلال در عملکرد اجتماعی شغلی را موجب میگردد D- اسکیزوافکتیو توضیح بهتری برای بیماری نبوده و اختلال  اسکیزوفرنی فرم ،اختلال هذیانی ، یا پسیکوتیک نمی باشد.
Most Recent Episode Unspecified
----
14
اختلال دوقطبي II (دورههاي عود كننده افسردگي با هيپوماني )
A-یک یا چند دوره افسردگی B-وجود حد اقل یک دوره هیپومانی C-هرگز حمله مانی نداشته D- اسکیزوافکتیو توضیح بهتری برای بیماری نبوده و اختلال ثانوی بر اسکیزوفرنی ، اسکیزوفرنی فرم ،اختلال هذیانی ، یا پسیکوتیک نمی باشد.
Bipolar II disorder (359)
296.89
15
اختلال خلق ادواري
A- حد اقل دو سال وجود دوره های متعدد با علایم هیپومانی ، دوره های متعدد با علایم افسردگی که ملاکهای افسردگی اساسی را در بر نمیگیرد B- طی دو سال (کودکان و نوجوانان یک سال )هیچوقت دو ماه عاری از علایم نبوده C در ضمن دو سال اول اختلال دوره های افسردگی اساسی ،مانی ،یا مختلط نداشته D- اسکیزوافکتیو توضیح بهتری برای بیماری نبوده و اختلال اسکیزوفرنی فرم ،اختلال هذیانی ، یا پسیکوتیک نمی باشد. E- علایم ناشی از تاثیر فیزیولوژیک مستقیم یک ماده یا اختلال طبی کلی نمیباشد F- اختلال در عملکرد اجتماعی شغلی را موجب میگردد
Cyclothymic Disorder(363)
301.13
16
اختلال دوقطبي كه به گونه اي ديگر مشخص نشده است
اختلالات دوقطبی که ملاکهای هیچ یک از انواع خاص را در بر نمی گیرد
Bipolar Disorder NOS (366)
296.80
17
اختلال خلقي ناشي از يك اختلال طبي كلي
A-اختلال بارز خلق به دو صورت ذیل : 1- خلق افسرده یا کاهش علاقه یا کاهش لذت 2- خلق بالا ، خود بزرگ بینی ،تحریک پذیر B- قرائن حاصل از شرحال ،معاینه بالینی ،و یافته های آزمایشگاهی حاکی است که اختلال حاصل تاثیر فیزیولوژیک مستقیم یک اختلال طبی کلی است C- اختلال روانی دیگری توضیح بهتری برای بیماری نیست D-اختلال منحصرا در جریان دلیریوم یا دمانس روی نمیدهد E- اختلال در عملکرد اجتماعی شغلی را موجب میگردد.
Mood Disorder Due to.. [Indicate the General Medical Condition](366)
293.83
18
اختلال خلقي ناشي مصرف مواد
A-اختلال بارز خلق به دو صورت ذیل : 1- خلق افسرده یا کاهش علاقه یا کاهش لذت 2- خلق بالا ، خود بزرگ بینی ،تحریک پذیر B- قرائن حاصل از شرحال ،معاینه جسمی ،و یافته های آزمایشگاهی حاکی از مسمومیت یا ترک مواد است C- اختلال روانی دیگری توضیح بهتری برای بیماری نیست D-اختلال منحصرا در جریان دلیریوم یا دمانس روی نمیدهد E- اختلال در عملکرد اجتماعی شغلی را موجب میگردد.
Sabstance- Induced
Mood Disorder (370)
----
19
اختلال خلقي كه به گونه اي ديگر مشخص نشده است
اختلالات خلقی که ملاکهای هیچ یک از انواع خاص را در بر نمی گیرد
Mood Disorder Nos (375)
296.90
 pakzadian
clinical psychologist