8- اختلالات شبه جسمی
ارسال شده در ۲۵ / ۲ / ۱۳۸۷ در ساعت ۱۲ و ۴۴ دقيقه

 

 
معيارهاي تشخيصي در روانشناسي باليني و روانپزشكي
بر اساس D S M IV TM   و I C D 9
 
8-اختلالات شبه جسمي                                    
8 - Somatoform Disorders (445
 
1
 اختلال جسماني كردن
A ـ سابقه شكايات فيزيكي متعدد كه قبل از 30  سالگي شروع شده ، چندين سال دوام يافته و منجر به درمان جويي يا اختلال قابل ملاحظه در كاركرد اجتماعي ـ شغلي يا ساير زمينه هاي مهم گرديده است . B ـ هر يك از ملاك هاي زير بايد موجود بوده و علايم بطور منفرد زماني در طول سير اختلال روي دهند . 1- چهار علامت درد : سابقه درد در ( مثل ، سر ، شكم ، كمريا پشت ، مفاصل ، اندامها ، سينه ، مقعد ، در جريان رابطه جنسي ، قاعدگي يادر ضمن دفع ادرار ) . 2- دو علامت معدي ـ روده اي : سابقه حداقل دو علامت معدي ـ روده اي به غير از درد ( مثل تهوع ، اسهال ، نفخ ، استفراغ ، خارج از دوره حاملگي ، وعدم تحمل چندين نوع غذاي متفاوت ) . 3- يك علامت جنسي : سابقه حداقل يك علامت جنسي يا تناسلي به غير از درد ( مثل بي تفاوتي جنسي ، اختلال كنشي نعوظي يا مربوط به انزال ، بي نظمي قاعدگي ، خونريزي شديد قاعدگي ، استفراغ در تمام دوره حاملگي ) .4- يك علامت نورولوژيك كاذب : سابقه حداقل يك علامت يا نقص يادآور اختلال عصبي كه محدود به درد نباشد ( علايم تبديلي نظير كوري ، دوبيني ، كري ، فقدان حس لمس يا درد ، توهم ، آفوني ، اختلال هماهنگي يا تعادل ، فلج يا ضعف موضعي ، اشكال در بلع ، اشكال در نفس كشيدن ، احتباس ادراري ، تشنج ، علايم تجزيه اي مثل آمنزي ، يا فقدان هشياري به غير از حالت ضعف ) C ـ وجود (1) يا (2) : 1- پس از تحقيق كافي ، هر يك از علايم موجود در ملاك B بطور كامل بر حسب يك بيماري عمومي شناخته شده يا تاثير مستقيم يك ماده قابل توجيه نيست . 2- وقتي يك اختلال طبي عمومي وابسته وجود دارد ، شكايات جسمي يا ناتواني اجتماعي و شغلي حاصل ، فراتر از آن است كه با توجه به سابقه ، معاينه جسمي يا يا فته هاي آزمايشگاهي انتظار ميرود . D ـ علايم عمداً ايجاد نشده و بيمار اداي علايم را در نمي آورد . 
Somatization Disorder (446)
300.81
2
اختلال شبه جسمي نا متمايز
A ـ يك يا چند شكايت فيزيكي مثل احساس خستگي ، بي اشتهايي ، شكايت گوارش وادراري .B ـ هر يك از موارد (1) يا (2) : 1- پس از بررسي مناسب ، علايم بر اساس يك اختلال طبي كلي يا مكانيزم پاتولوژيك شناخته شده قابل توجيه نيست . 2- وقتي يك اختلال طبي عمومي وجود دارد ، شكايات جسمي منجر به اختلال اجتماعي يا شغلي بسيار فراتر از آن است كه بر اساس يافته هاي فيزيكي انتظار مي رود . C ـ علايم موجب ناراحتي يا اختلال بارز در زمينه هاي اجتماعي ـ شغلي يا ساير زمينه هاي كاركرد مي گردد . D ـ طول مدت اختلال حداقل 6ماه است . E ـ منحصراً در جريان يك اختلال رواني ديگر (‌ مثل يك اختلال شبه جسمي ديگر ، اختلال كنشي جنسي ، اختلال خلقي ، اختلال اضطرابي ، اختلال خواب ، يايك اختلال پسيكوتيك ظاهر نمي گردد ) .
Undifferentiated Somatoform Disorder (450)
300.81
3
اختلالات تبديلي
A ـ يك يا چند علامت يا نقص مربوط به حركات ارادي يا اعمال حسي كه يا دآور يك اختلال عصبي يا طبي عمومي است . B ـ عوامل روانشناختي با علامت يا نقص مربوط تلقي مي شوند چون شروع يا تشديد علامت يا نقص متعاقب تعارض يا ساير عوامل استرس زاست . C ـ علامت يا نقص عمداً توليد نمي شود . D ـ علامت يا نقص پس از بررسي مناسب قابل توجيه بر اساس يك اختلال عصبي يا طبي عمومي نمي باشد و رفتار يا تجربه اي مبتني بر فرهنگ نيست E ـ علامت يا نقص موجب ناراحتي يا اختلال قابل ملاحظه در عملكرد اجتماعي ـ شغلي و غيره شده ياارزيابي طبي را ايجاب مي كند .F ـ علامت يا نقص محدود به درد يا اختلال كنشي جنسي نيست ، منحصراً در جريان ’اختلال جسماني شدن‘ روي نمي دهد ، و اختلال رواني ديگري را نمي توان مسئول آن معرفي كرد .   نوع علامت يا نقص را مشخص كنيد : با نقص يا علايم حركتي ـ با حملات تشنجي ـ با نقص يا عدم حسي ـ با علايم مختلط   
Conversion Disorder (452)
300.11
4
اختلال درد
A ـ درد در يك يا چند ناحيه تشريحي قسمت عمده شكل باليني را تشكيل مي دهد و از شدت كافي براي ايجاب توجه باليني برخوردار است .B ـ درد موجب ناراحتي يا اختلال بارز در عملكرد اجتماعي شغلي يا ساير زمينه ها مي گردد .C ـ عوامل روانشناختي در شروع . تشديد ، شدت ، يا دوام درد حايز نقش مهم تلقي مي شوند . D ـ اشتغال ذهني را نميتوان حاصل اختلال خلقي . اضطرابي ، يا يك اختلال پسيكوتيك تلقي كرد يا مشمول ملاك هاي ديسپارونيا حساب كرد . به شكل زير كد بندي نماييد :
Pain Disorder (458)
300.xx
5
اختلال درد مربوط به عوامل روانشناختي  
عوامل روانشناختي در شروع ، شدت ، تشديد يا دوام درد حايز نقش مهم شمرده ميشوند ( اگر يك اختلال طبي عمومي وجود داشته باشد ، نقش مهمي در شروع ، شدت ، تشديد يا دوام درد ندارد ) . اگر ملاك هاي اختلال جسماني شدن وجودداشته باشد اين تشخيص را نگذاريد .
Associated with psychological Factors
.80
6
اختلال درد مربوط به عوامل روانشناختي و اختلال طبي كلي 
هم عوامل روانشناختي وهم اختلال طبي عمومي در شروع ، شدت ، تشديد ، يا دوام درد حايز نقش مهم تلقي ميشوند .مشخص كنيد : حاد (كمتراز 6 ماه) مزمن( 6 ماه يا بيشتر ) .
 
Associated with Both psychological Factors And a General Medical Condition
.89
7
خود بيمار انگاري
A ـ اشتغال ذهني با ترس از ابتلا يا انديشه به يك بيماري جدي بر اساس سوء تعبير علايم جسمي توسط شخص . B ـ اشتغال ذهني عليرغم ارزيابي طبي مناسب و اطمينان بخشي دوام مي يابد . C ـ باورهاي مربوط به بند A در ابعاد هذياني نيستند ( به گونه اي كه در اختلال هذياني نوع سوماتيك ديده مي شود ) ، يا محدود به نگراني شخص در مورد ظاهر جسمي نيستند ( به گونه اي كه در اختلال بد ريختي بدن مطرح است ) .D ـ اشتغال ذهني بيمار موجب ناراحتي يا اختلال بارز باليني در عملكرد اجتماعي ـ شغلي يا ساير زمينه ها مي گردد . E ـ طول مدت اختلال حداقل 6 ماه است . F ـ اشتغال ذهني منحصراً در جريان اختلال اضطراب منتشر ، اختلال وسواسي ـ جبري ، اختلال هراس . افسردگي اساسي ( ماژور ) ، اضطراب جدايي ، يا يك اختلال شبه جسمي ديگر روي نمي دهد .مشخص نماييد : اگر بينش ضعيف وجود دارد : اگر در قسمت عمده سير اختلال شخص واقف به افراطي يا غير منطقي بودن نگراني خود نمي باشد .
 
Hypochondriasis (462)
300.7
8
اختلال بدریخت انگاری بدن
Aـ اشتغال ذهني با يك نقص خيالي در ظاهر يا قيافه . اگر نابهنجاري جزيي فيزيكي وجودداشته باشد ، نگراني بيمار آشكارا افراطي است .B ـ اشتغال ذهني موجب ناراحتي يا اختلال بارز در عملكرد اجتماعي ـ شغلي يا ساير زمينه ها ميگردد . C ـ اشتغال ذهني را نمي توان حاصل يك اختلال رواني ديگر تلقي كرد ( مثلا عدم رضايت از ريخت و اندازه بدن در بي اشتهايي رواني ) . 
Body Dysmorphic Disorder (466)
300.7
9
اختلال شبه جسمي كه در جاي ديگر مشخص نشده است
اين طبقه براي اختلالاتي است كه با علايم شبه جسمي همراهند و واجد ملاك هاي تشخيصي هيچ يك از اختلالات شبه جسمي مشخص شده نمي باشند . براي نمونه : حاملگي كاذب ، كاهش جريان خون قاعدگي ، آمنوره ، احساس هاي ذهني حركت جنين ، تهوع ، بزرگي و ترشح پستانها ،
Somatoform Disorder NOS (468)
300.81
 pakzadian
clinical psychologist