9- اختلالات ساختگی
ارسال شده در ۲۵ / ۲ / ۱۳۸۷ در ساعت ۱۲ و ۴۵ دقيقه

 

 
معيارهاي تشخيصي در روانشناسي باليني و روانپزشكي
بر اساس D S M IV TM   و I C D 9
9 - اختلالات ساختگي
9 - Factitious Disorder
 
 
1
 
اختلالات ساختگي
A ـ ايجاد عمدي يا تقليد علايم و نشانه هاي جسمي يا روانشناختي .B ـ انگيزه رفتار پذيرفتن نقش بيمار است . C ـ انگيزه هاي بروني رفتار ( مثل نفع مادي ، فرار از مسئوليت قانوني ، يا بالا بردن رفاه فيزيكي ، به گونه اي كه در تمارض مطرح است ) وجود ندارد .   بر حسب نوع كد گذاري نماييد . 
Factitious Disorder (471)
300.xx
3
عمدتا با علايم و نشانه هاي روانشناختي
اگر علايم و نشانه هاي روانشناختي بر شكل باليني مسلط باشد .
With Predominantly psychological Signs and Symptoms
.16
4
عمدتا با علايم و نشانه ها ي جسمي
اگر علايم و نشانه هاي جسمي بر شكل باليني مسلط باشد .
With Predominantly physical Signs and Symptoms
.17
5
با علايم و نشانه هاي  مركب جسمي و روانشناختي
اگر هم علايم جسمي و هم روانشناختي وجود داشته باشد اما بر شكل باليني مسلط نباشد .
With Combined psychological and physical Signs and Symptoms
.18
6
اختلال ساختگي كه در جاي ديگر مشخص نشده است
اين طبقه براي آن دسته از اختلالات ساختگي است كه واجد ملاك هاي اختلال ساختگي خاص نيستند . مثلا اختلال ساختگي وكالتي . يعني ايجاد عمدي يا تقليد علايم و نشانه هاي فيزيكي در فردي ديگر كه به منظور پذيرش غير مستقيم نقش بيمار تحت مراقبت شخص است .
Factitious Disorder NOS (475)
300.19
 
 pakzadian
clinical psychologist