10- اختلالات تجزیه ای
ارسال شده در ۲۵ / ۲ / ۱۳۸۷ در ساعت ۱۲ و ۴۶ دقيقه

 

 
معيارهاي تشخيصي در روانشناسي باليني و روانپزشكي
بر اساس D S M IV TM   و I C D 9
 
 
10-اختلالات تجزيه اي              
10 - Dissociative Disorders (477
 
 
1
فراموشي تجزيه اي
A ـ اختلال بارز يك يا چند دوره ناتواني ناگهاني براي بخاطر آوردن اطاعات مهم شخصي ، معمولاً با ماهيتي استرس آميز يا تروماتيك است كه وسعت آن فراتر از آن است كه با فراموشكاري عادي توجيح شود .B ـ اختلال منحصراً در جريان اختلال هويت تجزيه اي ، فرار تجزيه اي ، اختلال استرس پس از سانحه ، اختلال استرس حاد يا اختلال جسماني كردن نبوده وحاصل تاثير فيزيولوژيك مستقيم يك ماده يا يك اختلال عصبي و طبي ديگر ( مثل آمنزي ناشي از ضربه مغزي ) نمي باشد
Dissociative Amnesia (478)
300.12
2
فرار تجزيه اي
A ـ اختلال بارز ، سفر ناگهاني و غير منتظره از خانه يا محل معمول كار و ناتواني براي بخاطر آوردن گذشته خود است .B ـ‌ سردرگمي در مورد هويت شخصي يا قبول هويتي تازه (نسبي يا كامل) .C ـ اختلال منحصراً در جريان اختلال هويت تجزيه اي روي نداده وحاصل تاثير فيزيولوژيك مستقيم يك ماده يا يك اختلال طبي كلي (مثل صرع لوب گيجگاهي) نمي باشد . D ـ علايم از نظر باليني ناراحتي شديد را موجب شده و در عملكرد اجتماعي ـ شغلي يا ساير زمينه هاي مهم اختلال بوجود مي آورد .  
Dissociative Fugue (481)
300.13
3
اختلال هويت تجزيه اي(اختلال شخصيت چندگانه)
A ـ وجود دو يا چند شخصيت يا حالات شخصيتي مجزا در يك فرد (هركدام با الگوي نسبتاً ثابت ادراك ، ارتباط يا تفكر در مورد خود و محيط) .B ـ حداقل دو تا از اين شخصيت ها يا حالات شخصيتي متناوباً كنترل رفتار شخص را به عهده مي گيرند .C ـ ناتواني براي بخاطر آوردن اطلاعات شخصي مهم كه وسعت آن بيشتراز آن است كه بر اساس فراموشكاري معمولي قابل توجيه باشد . D ـ اين اختلال حاصل تاثير فيزيولوژيك مستقيم يك ماده (مثل فراموشي يا رفتار آشفته ضمن مستي) يايك اختلال طبي كلي مثل صرع پارسيل مركب نيست . توجه : در كودكان ، علايم قابل انتساب به همبازي هاي خيالي يا ساير بازي هاي خيالي نيست .  
Dissociative Identity Disorder (484)
300.14
 

pakzadian

clinical psychologist