12- اختلالات خوردن
ارسال شده در ۲۵ / ۲ / ۱۳۸۷ در ساعت ۱۲ و ۴۹ دقيقه

 

 
معيارهاي تشخيصي در روانشناسي باليني و روانپزشكي
بر اساس D S M IV TM   و I C D 9
 
 
12-اختلالات خوردن
12 - Eating Disorders (539
 
1
بي اشتهايي رواني
A ـ امتناع از حفظ وزن حداقل وزن طبيعي متناسب با سن و قد B ـ ترس شديد از بالا رفتن وزن و فوبي حتي وقتي وزن فرد پايينتر از حد معمول است . C ـ اختلال در برداشت شخص از وزن ، حجم يا شكل بدن خود ، تاثير بيمورد وزن و شكل بدن در ارزيابي شخص از خود ، يا افكار جدي بودن وزن پايين فعلي D ـ‌ در افرادي كه به سن قاعدگي رسيده اند آمنوره ( يعني قطع شدن سه دوره پياپي عادت
 نوع را مشخص كنيد : نوع محدود : در دوره جاري بي اشتهايي رواني ، شخص بطور منظم دست به پر خوري دوره اي و يا دفع تحميلي ( استفراغ عمدي ، يا سوء استفاده از ملين ، مدرر يا تنقيه ) نزده است .
نوع پر خوري دوره اي/ پاكسازي ( يا دفع تحميلي ) : در دوره جاري بي اشتهايي رواني، شخص بطور منظم دست به پرخوري دوره اي يا دفع تحميلي مي زده است .
Anorexia Nervosa (539)
307.1
2
پر اشتهائي رواني
A ـ دوره هاي تكراري پرخوري دوره اي با دو خصوصيت زير مشخص است : 1- خوردن مقاديري از غذا در زماني محدود كه قطعاً بيشتر از آن است كه اكثر مردم در دوره زماني مشابه و تحت شرايط مشابه مصرف مي كنند . 2-احساس فقدان كنترل بر خوردن ضمن اين دوره ها B ـ‌ رفتارهاي جبراني نامتناسب تكراري براي پيشگيري از بالا رفتن وزن ، مثل : استفراغ عمدي ، سوء استفاده از ملين ها ، مدررها يا ساير داروها ، روزه گرفتن يا افراط در ورزش . C ـ پرخوري دوره اي و رفتارهاي جبراني نامتناسب ، هر دو ، بطور متوسط هفته اي دو بار بمدت سه ماه روي مي دهد .D ـ ارزيابي شخص از خود بيش از حد تحت تاثير شكل و وزن بدن است E ـ اختلال منحصراً در جريان بي اشتهايي عصبي روي نمي دهد.
نوع را مشخص كنيد : نوع پاكسازي ( يا دفع تحميلي ) : در دوره جاري پراشتهايي رواني ، شخص بطور منظم اقدام به استفراغ عمدي يا سوء مصرف ملين ها ، مدررها ، يا تنقيه زده است .
نوع بدون پاكسازي : در دوره جاري پراشتهايي رواني ، شخص اقدام به رفتارهاي جبراني نامتناسب نظير روزه گرفتن و افراط در ورزش مي كرده است ، اما بطور منظم دست به استفراغ عمدي يا سوء مصرف ملين ها ، مدررها يا تنقيه نزده است . 
Bulimia Nervosa (545)
307.51
3
اختلال خوردن  كه در جاي ديگر مشخص نشده است
اين طبقه شامل گروهي از اختلالات غذا خوردن است كه ملاك هاي هيچ يك از اختلالات ويژه غذا خوردن را در بر نمي گيرد . نمونه هاي آن عبارتند از : در زن ها ، وجود تمام ملاك هاي بي اشتهايي رواني به استثناي قطع قاعدگي . تمام ملاك هاي بي اشتهايي رواني وجود دارد ، به استثناي اينكه علي رغم كاهش قابل ملاحظه وزن ، وزن فعلي شخص در حدود نرمال است . تمام ملاك هاي پراشتهايي رواني وجود دارد ، به استثناي اينكه پرخوري دوره اي ورفتارهاي جبراني نامتناسب به دفعات كمترازدوباردرهفته و طول مدت كمترازسه ماه روي مي دهد . رفتارهاي جبراني نامتناسب منظم بوسيله شخص با وزن طبيعي و پس از خوردن مقادير كم غذا ، جويدن وتف كردن مكرر مقدار زيادي غذا بدون بلعيدن . اختلال پرخوري دوره اي : دوره هاي پرخوري مكرر بدون استفاده منظم از رفتارهاي جبراني نامتناسب كه مشخصه پراشتهايي رواني است .
Eating Disorder NOS (550)
307.50
 
 pakzadian
clinical psychologist