14- اختلالات کنترل تکانه ای
ارسال شده در ۲۵ / ۲ / ۱۳۸۷ در ساعت ۱۲ و ۵۰ دقيقه

 

 
معيارهاي تشخيصي در روانشناسي باليني و روانپزشكي
بر اساس D S M IV TM   و I C D 9
 
14-اختلالات كنترل تكانه كه جاي ديگري طبقه بندي نشده اند .
14 - Impulse-Control Disorders Not Elsewhere Classified (609)
 
1
اختلال انفجاري متناوب
A ـ چندين دوره مشخص ناتواني براي مقاومت در مقابل تكانه هاي پرخاشگري كه منجر به اعمال تهاجمي جدي و اعمال تخريبي گرديده است.B ـ ميزان پرخاشگري ارايه شده ضمن دوره آشكارا بيشتر از ابعادي است كه بوسيله عوامل استرس زاي روانشناختي تسريع شود. C ـ اختلال رواني ديگري ( مثل اختلال شخصيت ضد اجتماعي ، اختلال شخصيت مرزي ، يك اختلال پسيكوتيك، يك دوره ماني، اختلال سلوك،يا اختلال بيش فعالي/كمبود توجه ) توضيح بهتري براي آن ارايه نمي كند و اختلال ناشي از تاثير فيزيولوژيك مستقيم يك ماده و يا يك اختلال طبي كلي (مثل ضربه مغز يا بيماري آلزهايمر) نمي باشد .   
Intermittent Explosive Disorder (609)
312.34
2
جنون دزدی (وسواس دزدي)
A ـ ناتواني مكرر براي مقاومت در مقابل تكانه دزديدن اشيائي كه براي مصرف شخصي يا ارزش مادي مورد نياز شخصي نيستند.B ـ احساس تنش فزاينده بلافاصله قبل از ارتكاب دزدي .C ـ احساس لذت ، رضايت يا رهايي به هنگام ارتكاب دزدي. D ـ دزدي به منظور ابراز خشم و كينه صورت نگرفته و واكنش در مقابل هذيان يا توهم نمي باشد. E ـ اختلال سلوك ، دوره ماني يا اختلال شخصيت ضد اجتماعي توضيح بهتري براي اختلال نيستند.
Kleptomania (612)
312.32
3
جنون آتش افروزي
A ـ ايجاد حريق عمدي و هدفدار در بيش از يك مورد. B ـ تنش يا تحريك عاطفي قبل از عمل. C ـ‌ علاقه ، كنجكاوي و توجه به آتش و زمينه هاي موقعيتي آن D ـ احساس لذت ، رضايت يا رهايي بهنگام آتش افروزي ، يا موقع مشاهده يا شركت در پيامدهاي آن .E ـ ايجاد حريق براي نتايج مادي ، ابراز ايدئولوژي اجتماعي ـ ا قتصادي ، پنهان ساختن فعاليت جنايي ، ابراز خشم ونفرت ، بهبود بخشي وضع زندگي يا واكنش در مقابل توهمات و هذيانها نبوده و ناشي از اختلال قضاوت (مثلاً در دمانس ، عقب ماندگي ذهني يا مسموميت با مواد)‌ نيست . F ـ‌ اختلال سلوك ، دوره ماني ، يا شخصيت ضد اجتماعي توضيح بهتري براي اختلال نيستند. 
Pyromania (614)
312.33
4
قماربازي بيمارگونه
A-رفتار قماربازي غير انطبا قي مستمر يا تكرار شونده كه با 5 یا بیشتراز علايم زير تظاهر مي كند :
1- اشتغال ذهني با قمار 2- نياز براي افزودن ميزان فزآينده پول براي كسب هيجان مطلوب .3- تلاش هاي ناموفق مكرر براي كنترل ، كاهش يا ترك قمار . 4- بيقراري و تحريك پذيري به هنگام تلاش براي كاهش يا ترك قمار .5- قماربازي بعنوان وسيله اي براي فرار از مسايل يا رهايي از خلق ملالت بار ( احساس درماندگي ، گناه ، اضطراب ، افسردگي ) .6- پس از باخت ، روز بعد براي برد برميگردد ( تعقيب باختهاي خود ) . 7- براي پنهان نمودن ميزان درگيري با قمار ، به اعضاي خانواده ، درمانگر يا ديگران دروغ مي گويد .8- براي تهيه پول قمار دست به اقدامات غير قانوني مثل جعل ، فريبكاري ، دزدي و اختلاس ميزند . 9- به دليل قمار بازي ، رابطه يا شغلي قابل ملاحظه يا يك فرصت آموزشي يا شغلي را از دست داده است . 10- به منظور تهيه پول ، براي رهايي از مخمصه هاي ناشي از قمار به ديگران متوسل مي گردد .11- به دليل قمار بازي ، داراي روابط اجتماعي بسيار محدودي است .
B ـ يك دوره منيك توضيح بهتري براي رفتار قمار بازي نيست.
Pathological Gambling (615)
312.31
5
وسواس كندن مو
A ـ كندن مكرر مو كه موجب از دست دادن قابل ملاحظه مو مي گردد. B ـ احساس تنش فزآينده بلافاصله قبل از اقدام به كندن مو يا هنگام مقاومت در مقابل اين رفتار. C ـ احساس لذت ، رضايت ، يا رهايي به هنگام كندن مو. D ـ اختلال رواني ديگري توضيح بهتري براي اختلال ارايه نمي كند ، و اين اختلال ناشي از يك اختلال طبي كلي ، مثل بيماري پوستي ، نمي باشد .E ـ اختلال موجب ناراحتي قابل ملاحظه باليني يا تخريب در عملكرد اجتماعي ، شغلي يا ساير زمينه هاي مهم مي گردد . 
Trichotillomania (618)
312.39
6
كنترل تكانه كه به گونه اي ديگر مشخص نشده است
اين طبقه براي گروهي از اختلال كنترل تكانه است كه واجد ملاك هاي اختلالات خاص كنترل تكانه يا اختلالات رواني ديگري كه خصوصيات مربوط به كنترل تكانه دارند و در ساير قسمتهاي اين راهنما شرح داده شده اند ، نمي باشند مثل وابستگي به مواد يا پارافيلياها ‌ .
Impulse-Control Disorder NOS (621)
312.30
 pakzadian
clinical psychologist