15- اختلالات انطباق
ارسال شده در ۲۵ / ۲ / ۱۳۸۷ در ساعت ۱۲ و ۵۱ دقيقه

 

 
معيارهاي تشخيصي در روانشناسي باليني و روانپزشكي
بر اساس D S M IV TM   و I C D 9
 
15-اختلالات انطباق
15 - Adjustment Disorders (623
 
1
اختلالات انطباق
A ـ پيدليش علايم رفتاري و هيجاني در پاسخ به يك يا چند عامل قابل شناسايي استرس زا كه ضمن سه ماه پس از شروع استرس ظاهر مي گردد. B ـ‌ اين علايم و رفتارها از نظر باليني قابل ملاحظه هستند و قراين آن به يكي از دو شكل زير تظاهر مي كند: 1- ناراحتي شديد ، فراتر از حدي كه از رويارويي با عامل استرس زا انتظار مي رود. 2- تخريب قابل ملاحظه در عملكرد اجتماعي يا شغلي . C- اختلال وابسته به استرس واجد ملاك هاي هيچ يك از اختلالات محور I نبوده و تشديد صرف يك اختلال قبلي محور I يا محور II نمي باشد .D ـ نشانه داغديدگي نيست .E ـ علايم پس از ختم عامل استرس زا يا پيامد هاي آن بيش از شش ماه دوام نمي يابد. مشخص كنيد : حاد : اگر علايم كمتر از 6 ماه طول كشيده باشند . مزمن : اگر علايم 6 ماه يا بيشتر طول كشيده باشد . بسته به نوع كد گذاري نماييد :
Adjustment Disorder (623)
309.xx
2
با خلق افسرده
با خلق افسرده
With Depressed Mood
.0
3
با اضطراب
با اضطراب
With Anxiety
.24
4
با اضطراب و خلق افسرده
با اضطراب و خلق افسرده
With Mixed Anxiety and Depressed Mood
.28
5
با آشفتگي سلوك
با آشفتگي سلوك
With Disturbance of Conduct
.3
6
با آشفتگي توام سلوك و هيجانات
با آشفتگي توام سلوك و هيجانات
With Mixed Disturbance of Emotions and Conduct
.4
7
نامشخص
 
Unspecified
.9
 pakzadian
clinical psychologist