نتایج بررسی کارشناسان شایسته مدیریت
ارسال شده در ۲۸ / ۴ / ۱۳۸۷ در ساعت ۱۴ و ۰۶ دقيقه

 

مرکز مشاوره روانشناسی
فرم شماره 03
جدول بررسي توانمندي هاي كارشناسان حهت انتخاب افراد شایسته مدیریت
 
ردیف
نام و نام خانوادگي برای مخفی ماندن مشخصات فردی افراد از مستار استفاده شده
امتياز سن به ازاء هر سال تمام يك امتياز
امتياز سواد به ازاء هر كلاس دبیرستان يا هر ترم دانشگاه  يك امتياز
امتياز سابقه کار  در همان سازمان به ازاء هر سال  يك امتياز
امتياز هوش بر اساس تست هوش به ازاء هر نمره IQ يك امتياز
امتياز توانايي استفاده از
 كامپيوتر (win-word-Excel-SPSS-int )
 از 10 امتياز
امتياز مهارتهاي ارتباطي 
ويژه مثل مکالمه زبان انگلیسی از 10 امتياز
امتیاز ويژ گي هاي مديريت و رهبري از 100 امتياز بر اساس جدول ضمیمه
وضعيت روحي و اعصاب بر اساس تست MMPIبترتيب رتبه بندي رتبه اول بالاترین امتیاز
امتياز راي همكاران درگروه بعنوان نفر اول شایسته مدیریت در گروه به ازاء يك راي 3 امتياز
امتياز راي همكاران در گروه بعنوان نفر دوم شایسته مدیریت در گروه به ازاء يك راي 2 امتياز
امتياز راي همكاران در گروه بعنوان نفر سوم شایسته مدیریت در گروه به ازاء يك راي 1 امتياز
جمع كل
امتیازات فرد
رتبه فرد
1
PZH
34
20
-
122
5
5
61
20
21
2
1
291
دوم
2
SA
39
20
-
126
4
4
66
19
0
2
0
280
پنجم
3
HA
34
26
-
131
8
8
71
18
0
6
2
304
اول
4
MO
35
20
-
127
6
5
79
17
0
2
0
291
سوم
5
MOO
47
20
-
94
4
4
78
16
6
0
0
269
دهم
6
MO
37
20
-
116
4
4
72
15
12
2
3
285
چهارم
7
ME
36
20
-
122
8
5
68
14
0
2
1
276
ششم
8
SA
35
20
-
133
4
4
65
13
6
0
0
245
شانزدهم
9
MA
33
20
-
122
5
4
57
12
3
0
0
256
يازدهم
10
IR
35
20
-
116
3
3
63
11
0
2
0
255
دوازدهم
11
AL
35
20
-
131
3
3
54
10
3
6
5
270
نهم
12
MO
30
20
-
101
3
5
70
9
0
4
2
250
سيزدهم
13
MO
38
20
-
124
3
3
52
8
0
0
0
248
پانزدهم
14
FA
36
20
-
133
5
5
67
7
0
0
0
273
هشتم
15
AL
33
20
-
104
5
6
66
6
0
0
0
240
هفدهم
16
AL
37
20
-
93
4
4
66
5
3
2
0
234
نوزدهم
17
MO
35
20
-
112
5
3
51
4
0
2
2
234
بيستم
18
HA
31
26
-
118
5
5
71
3
6
8
3
276
هفتم
19
GH
36
20
-
107
5
4
66
2
0
0
0
240
هجدهم
20
AH
36
20
-
124
4
4
60
1
0
0
0
249
چهاردهم
                                                                      
مسؤل مركز مشاوره روانشناسي
پاكزاديان