گزارش تولیدات کک 1
ارسال شده در ۸ / ۱ / ۱۳۸۷ در ساعت ۴ و ۴۱ دقيقه

 

 


شركت سهامي ذوب آهن اصفهان

معاونت نيروي انساني و امور اجتماعي

مديريت ايمني ،بهداشت و محيط زيست

سرپرستي برنامه ريزي و نظارت بر بهداشت صنعتي و اكولوژي

مركز مشاوره روانشناسي
و
با همكاري مديريت بخش توليدات كك و مواد شيميايي


خلاصه گزارش تحقيق :

استرس های روانی پرسنل بخش تولیدات کک و مواد شیمیائی 

موسوم به پــروژه كك سازي

 

 


پژوهشگران :


سيدمحمد پاكزاديان روانشناس مركز مشاوره روانشناسي

مهنـــدس محمدحسين اشرافي مدير بخش توليدات كك و مواد شيميايي

مهنـدس محمد علي رادمنش قائـم مقـام مدير بخش توليدات كك و مواد شيميايي

 



زمان انجام تحقيق:

سه ماهه چهارم ســال 1382

 

 

 

 


پيش گفتار :

نيروي انساني سالم و با نشاط و خلاق در هر سازماني با اهميت بوده وسرمايه ارزشمند آن سازمان محسوب مي شوند . انسان با روحيه و با نشاط و بااعتماد بنفس خود را خلاق وقادر به انجام هر كاري ولو مشكل مي يابد ، و هر امري را شدني مي بيند ، و بلعكس انسان كم روحيه و گرفته در مقابل هر كاري ولو جزاي خود را ضعيف و ناتوان مي يابد و كار را خارج از توان و اراده خود ، و نشدني مي بيند . فشارهاي روحي و عصبي آفت و تحليل برنده منابع انساني در هر سازمان است و سلامت سازمان را به خطر مي اندازد ، اگر پرسنل تحت فشارهاي عصبي قرار داشته باشند علاوه بر تحت الشعاع بودن سلامت آنها ، آثار زيان بار آن بسرعت در عملكرد سازمان نيز نمود خواهد كرد ، و هنگامي كه فشارهاي عصبي كاهش مي يابد و خشنودي به حد اكثر مي رسد معذوريتها و غيبتها و ترك شغلها نيزكاهش يافته ، باروري كلي افزايش يافته ، و منافع عملي مهمي عايد سازمان مي گردد .بهمين خاطر كم كردن استرس هاي رواني محيط كار و بالا بردن روحيه پرسنل براي مديران سازمان با اهميت بوده و در الويت كاري سرپرستي برنامه ريزي و نظارت بر بهداشت صنعتي و اكولوژي بخصوص مركز مشاوره روانشناسي قرار دارد ، و اكنون كه به ياري خداوند و حمايتهاي بيدريغ سرپرست محترم برنامه ريزي و نظارت بر بهداشت صنعتي و اكولوژي جناب آقاي دكتر سيد قاسم توكلي اقدام به بررسي استرسهاي رواني محيط كار اين مجتمع عظيم صنعتي نموده ايم بر خود لازم ميدانيم از همه سروران و عزيزاني كه بطور مستقيم و غير مستقيم ما را در اين پژوهش و تحقيق حمايت و ياري كرده اند تشكر و قدرداني نماييم از جمله اين عزيزان :
معاونت محترم نيروي انساني و امور اجتماعي جناب آقاي مهندس عباسقلي سمندريان
معاونت محترم بهـره بــرداري جنــاب آقـاي مهنـدس احمد كيـوان آرا
مدير ارشد محترم توليد جناب آقاي مهندس محمد حسين صالحي نجف آبادي
مدير محترم ايمني ، بهداشت و محيط زيست جناب آقاي مهندس حسين شهسواري
سرپرست برنامه ريزي و نظارت بر بهداشت صنعتي و اكولوژي جناب آقاي دكتر سيد قاسم توكلي
مديرعامل محترم شركت فولاد، بهداشت،سپاهان ‌جناب آقاي دكترمجيد قناعي‌.
مدير محترم بخش توليدات كك و مواد شيميايي جنـاب آقـاي مهندس محمدحسين اشرافي كه با نگرش انساني و مثبتي كه به امر سلامت روحي پرسنل داشتندو توجه ويژه اي كه در اين تحقيق ازخود نشان داده و تيم اجرائي تحقيق را مديريت كردند تحسين برانگيز و قابل ستايش بود
قائم مقام محترم مدير بخش توليدات كك و مواد شيميايي جناب آقاي مهندس محمد علي رادمنش
سرپرست محترم توليد فني جناب آقاي مهندس سيروس زاهدي نژاد
معاون محترم تجهيزات الكتريكي جناب آقاي مهندس عبدالله شاه محمدي
معاون محترم تجهيزات مكانيكي جناب آقاي مهندس شهريار فيروزي
مسئول محترم روابط صنعتي جناب آقاي مهندس محمد علي عطائي
سرپرست محترم بخش ذغال جناب آقاي مهندس اسماعيل ربيعي
سرپرست محترم بخش كك جناب آقاي مهندس مسعود عمادي
سرپرست محترم بخش بازيابي جناب آقاي مهندس سيدمحمدرضا وكيل زاده ابراهيمي
سرپرست محترم بخش اسيد جناب آقاي مهندس اميد متين
سرپرست محترم بخش پالايش بنزل جناب آقاي مهندس عليرضا شريفي
سرپرست محترم بخش انرژي بيوشيمي جناب آقاي مهندس رضا مولائي
سرپرست محترم كوره آزمايشي جناب آقاي مهندس مسعود صادقيان
جناب آقاي مهندس عليرضا زمانيان مسئول محترم ايمني فني ، جناب آقاي مهندس حسن برق قندان مهندس كل شيفت ، جناب آقاي مهندس شفيعي مسئول محترم اتوماسيون ، جناب آقاي مهندس علي اصغر گيوه چيان سرپرست محترم آزمايشگاه كك سازي ، جناب آقاي مهندس حسن آرنديان كارشناس محترم مهندسي صنايع ، جناب آقاي مهندس علي اصغر كرمي نماينده مالي بخش توليدات كك .
سرپرست محترم ايمني فني كارخانه جناب آقاي مهندس وحيد درستي
معاونت محترم قسمت برنامه ريزي و نظارت بر بهداشت صنعتي و اكولوژي جناب آقاي علي كريمي
مسئول محترم مركز بازتواني ،توانبخشي و كاردرماني جناب آقاي غلامرضا صباغي
جناب آقاي رضا شريفي كارشناس روانشناسي صنعتي
جناب آقاي عباس محمدي مسئول دفتر مدير بخش كك سازي. و همه عزيزاني كه مجال آوردن نام نيك آنها در اينجا نيست .

 پـاكزاديــان 

 

 


فهرست مطالب ،جداول ، و نمودارها :
- پيشگفتار 1
- فهرست 3
- چكيده تحقيق 5
- اهداف پروژه بخش توليدات كك و مواد شيميايي 6
- استرس 7
- مقدمه 7
- تعريف استرس 8
- چند نكته در رابطه با استرس 9
- علايم استر س 10
- بيماريهاي استرس 10
- علل و عوامل استرس 11
- علل فردي 11
- علل گروهي 12
- علل سازماني 13
- علل فراسازماني 13
- مديريت استرس 15
- روش تحقيق 19
- جامعه مورد بررسي 19
- نمونه گيري 19
- ويژگي آزمودني ها 19
- روش اجرا 19
- پـرسشنامـه تحقيق 20
- تجزيه تحليل داده ها 23
- جدول شماره يك ميزان همكاري پرسنل در بخش هاي مختلف بخش توليدات كك و مواد شيميايي 23
- جدول شماره دو دامنه پراكندگي و ميانگين در جامعه مورد بررسي 24
- جدول شماره سه پاسخ به سئوالات (رويكردها) ،درصد فراواني رويكردها ،كل استرس تحمل شده و.. 25
- جدول شماره چهار شش رديف از بيشترين رويكردهاي استرس و درصد فراواني رويكرد 27
- نمودار درصد فراواني رويكرد پرسنل بخش توليدات كك در سه ماهه چهارم 1382 28
- جدول شماره پنج بترتيب شش رديف از بالا ترين ميزان استرس تحمل شده و به ازاء يكصد نفر 29
- نمودار استرس تحمل شده (به ازاء يكصد نفر) بخش توليدات كك در سه ماهه چهارم 1382 30
- بحث و نتيجه گيري 31
- بالا ترين ميزان استرس پرسنل بخش توليدات كك و مواد شيميايي بترتيب 31
- راهكارهاي كم كردن استرس پرسنل بخش توليدات كك و مواد شيميايي 33
- مقايسه استرس هاي شغلي در قسمت هاي مختلف بخش توليدات كك و مواد شيميايي 35
- جدول مقايسه درصد فراواني رويكردهاي استرس در قسمت هاي بخش توليدات كك در سه ماهه.. 36
- نمودار مقايسه استرس « شيفت » در قسمت هاي مختلف بخش توليدات كك و مواد شيميايي 38
- نمودار مقايسه استرس «ارتباط پرسنل با مسئول مربوطه» در قسمت هاي مختلف بخش توليدات كك 39
- نمودار مقايسه استرس «تفاوت ديدگاه با رئيس» در قسمت هاي مختلف بخش توليدات كك 40
- نمودار مقايسه استرس « كمبود اختيارات» در قسمت هاي مختلف بخش توليدات كك و مواد شيميايي 41
- نمودار مقايسه استرس «حجم زياد كار» در قسمت هاي مختلف بخش توليدات كك و مواد شيميايي 42
- نمودار مقايسه استرس« فكر بازنشستگي يا در شرف» در قسمت هاي مختلف بخش توليدات كك 43
- نمودار مقايسه استرس« احساس وجود تبعيض» در قسمت هاي مختلف بخش توليدات كك 44
- نمودار مقايسه استرس «محروم شدن از وام و منازل سازماني » در قسمت هاي بخش توليدات كك 45
- نمودار مقايسه استرس «كار در شرايط انفرادي » در قسمت هاي بخش توليدات كك و مواد شيميايي 46
- نمودار مقايسه استرس« اختلاف و درگيري با همكاران »در قسمت هاي مختلف بخش توليدات كك 47
- تصميم بعدي 48
- ضمائم 49
- ضمايم : راهكارهاي بالابردن روحيه و بهبود روابط 50
- ضمايم : معيارهاي سلامتي رواني 52
- نقش عوامل رواني در بروز سوانح و حوادث 53
- منابع 55 

 

 

 گزارش تحقیق استرس پرسنل تولیدات کک در صفحات بعدی ادامه دارد