گزارش تولیدات کک 5
ارسال شده در ۸ / ۱ / ۱۳۸۷ در ساعت ۷ و ۱۴ دقيقه

ادامه گزارش تحقیق استرس پرسنل تولیدات کک

 
تجزيه تحليل داده ها :
 
جدول شماره يك
 
ميزان همكاري پرسنل بخش توليدات كك و مواد شيميايي
 
كل پرسنل بخش
 
621
تعداد نفرات همكاري كننده
 
106
درصد پرسنل همكاري كننده
 
17
 
 در مجموع ميزان همكاري پرسنل بخش توليدات كك و مواد شيميايي در اين پژوهش براي گرفتن مطالب آموزش بهداشت رواني صد در صد و براي پس دادن تست خودسنجي استرس 17 درصد بوده است و از مديريت محترم بخش توليدات كك و مواد شيميايي بخاطر اين همكاري صميمانه تشكر ميكنيم .

 

 
 
جدول شماره دو
 
دامنه پراكندگي و ميانگين آن در جامعه مورد بررسي
 
 
عنوان
حد اقل استرس
حد اكثر استرس
ميانگين استرس
مقدار
70
1620
733
 
 
ميانگين استرس در جامعه مورد نظر تقريبا دو برابر استاندارد حد مجاز مي باشد و بايد پذيرفت اولا استرس رواني محيط كار در چنين مجتمع عظيم صنعتي بالاتر از يك محيط معمولي و عادي است ثانيا اين موضوع را نبايد از نظر دور داشته باشيم كه اين اولين بررسي سيستماتيك از اين نوع در اين مديريت بوده و پرسنل ممكن است با توجه به احتمال دخيل داشتن مسائل پاداش و سختي كار در پر كردن پاسخنامه ها دقت كافي براي انعكاس واقعيت بخرج نداده باشند . همچنين در مقايسه با نتايج پروژه اول تا سوم ، نتيجه مشابه و مختصر كمتر بوده است ( پروژه اول بررسي استرس هاي رواني مهندسي نورد بود كه ميانگين استرس در بين آزمودني ها 889 در آمده بود ). 
 
 
 
 
 
 گزارش تحقیق استرس پرسنل تولیدات کک در صفحات بعدی ادامه دارد