گزیده ادبی
ارسال شده در ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۸۷ در ساعت ۱۹ و ۱۳ دقيقه

گزیده ادبی :     

 

 بیقرار توام و در دل تنگم گله هاست

                                               آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست

      مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب

                                               در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست

      بی تو هر لحضه مرا بیم فرو ریختن است

                                               مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست

 

 

 

      گفتم تو شيرين منی؟
                                                      گفتا تو فرهادی مگر؟
      گفتم خرابت می شوم
                                                      گفتا تو آبادی مگر؟
      گفتم ندادی دل به من؟
                                                      گفتا تو جان دادی مگر؟
      گفتم ز کويت می روم
                                                      گفتا تو آزادی مگر؟
      گفتم فراموشم مکن
                                                      گفتا تو در يادی مگر؟
      گفتم که خاموشم مکن
                                                      گفتا تو فريادی مگر؟
      گفتم که بر بادم مده
                                                      گفتا نبر بادی مگر؟؟؟؟ 

                                                                                     

 

 


 

يك روز مي بوسمت

 يك روز مي بوسمت ! فوقش خدا مرا مي برد جهنم ! فوقش مي شوم ابليس ! آنوقت
تو هم به خاطر اين كه يك « ابليس » تو را بوسيده ، جهنمي مي شوي ! جهنم كه آمدي ، من آن جا پيدايت مي كنم و از لج خدا هر روز مي بوسمت ! واي خدا ! چه صفايي پيدا مي كند جهنم ... !
يك روز مي بوسمت ! پنهان كردن هم ندارد . مثل خنده هاي تو نيست كه مخفي شان مي كني ، يا مثل خواب ديشب من كه نبايد تعبير شود ، مثل نجابت چشمهاي تو است ، وقتي كه توي سياهي چشمهاي من عريان مي شوند . عرياني اش پوشاندني نيست ، پنهان نمي شود ... .
يك روز مي بوسمت ! يكي از همين روزهايي كه مي خندانمت ، يكي از همين خنده هاي تو را ناتمام مي كنم : مي بوسمت ! و بعد ، تو احتمالا سرخ مي شوي ، و من هم كه پيش تو هميشه سرخم ... .
يك روز مي بوسمت ! يك روز كه باران مي بارد ، يك روز كه چترمان دو نفره شده ، يك روز كه همه جا حسابي خيس است ، يك روز كه گونه هايت از سرما سرخ سرخ ، آرام تر از هر چه تصورش را كني ، آهسته ، مي بوسمت ... .
يك روز مي بوسمت ! هر چه پيش آيد خوش آيد ! حوصله ي حساب و كتاب كردن هم ندارم ! دلم ترسيده ، كه مبادا از فردا ديگر « عشق من » نباشي . آخر ، عشق چهار حرفي كلاس اول من ، حالا آن قدر دوست داشتني شده كه براي خيلي ها چهار حرف كه سهل است ، هزار هزار حرف باشد . به قول شاعر : عشق كلاس اول ، تنها چهار حرف است ، اما كلاس آخر ، عشق هزار حرف است ... .
يك روز مي بوسمت ! فوقش خدا مرا مي برد جهنم ! فوقش مي شوم ابليس ! آنوقت
تو هم به خاطر اين كه يك « ابليس » تو را بوسيده ، جهنمي مي شوي ! جهنم كه آمدي ، من آن جا پيدايت مي كنم و از لج خدا هر روز مي بوسمت ! واي خدا ! چه صفايي پيدا مي كند جهنم ... !
يك روز مي بوسمت ! مي خندم و مي بوسمت ! گريه مي كنم و مي بوسمت ! يك روز مي آيد كه از آن روز به بعد ، من هر روز مي بوسمت ! لبهايم را مي گذارم روي گونه هايت ، و بعد هر چه بادا باد : مي بوسمت ! تو احتمالا سرخ مي شوي ، و من هم كه پيش تو هميشه سرخم ...
                                                                                    
 
 
 

     آب زنید راه را  هین که نگار می‌رسد

مژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسد         

     راه  دهید  یار را  آن مه  ده چهار را

کز رخ نوربخش او نور نثار می‌رسد         

     چاک شدست آسمان غلغله ایست در جهان

عنبر و مشک می‌دمد سنجق یار می‌رسد         

     رونق باغ می‌رسد  چشم و چراغ می‌رسد

غم به کناره می‌رود مه به کنار می‌رسد         

     تیر روانه می‌رود  سوی نشانه  می‌رود

ما چه نشسته‌ایم پس شه ز شکار می‌رسد         

     باغ  سلام  می‌کند  سرو  قیام  می‌کند

سبزه پیاده می‌رود غنچه سوار می‌رسد         

     خلوتیان آسمان  تا چه شراب می‌خورند

روح خراب و مست شد عقل خمار می‌رسد         

     چون برسی به کوی ما خامشی است خوی ما

زان که ز گفت و گوی ما گرد و غبار می‌رسد         

دیوان شمس         

 

 

 

 دام دگر نهاده ام تا كه مگر بگيرمش

                                          آنك بجست از كفم بار دگر بگيرمش
آنك به دل اسيرمش در دل و جان پذيرمش

                                          گر چه گذشت عمر من باز ز سر بگيرمش
دل بگداخت چون شكر بازفسرد چون جگر

                                          باز روان شد از بصر تا به نظر بگيرمش
راه برم به سوى او شب به چراغ روى او

                                          چون برسم به كوى او حلقه در بگيرمش
درد دلم بتر شده چهره من چو زر شده

                                          تا ز رخم چو زر برد بر سر زر بگيرمش
گر چه كمر شدم چه شد هر چه بتر شدم چه شد

                                          زير و زبر شدم چه شد زير و زبر بگيرمش
تا به سحر بپايمش همچو شكر بخايمش

                                          بند قبا گشايمش بند كمر بگيرمش
خواب شدست نرگسش زود درآيم از پسش

                                         كرد سفر به خواب خوش راه سفر بگيرمش