گزارش تولیدات کک 10
ارسال شده در ۸ / ۱ / ۱۳۸۷ در ساعت ۷ و ۱۸ دقيقه

ادامه گزارش تحقیق استرس پرسنل تولیدات کک

مقايسه استرسهاي شغلي در قسمت هاي مختلف مديريت بخش توليدات كك و مواد شيميايي :
اين مقايسه فقط بصورت جدول ارائه مي گردد و تحليل و نتيجه گيري بعهده بيننده گذاشته شده است .
 
   
جدول شماره شش
 مقايسه درصد فراواني رويكردهاي استرس
 در پرسنل قسمت هاي مختلف بخش توليدات كك و مواد شيميايي 
در سه ماهه چهارم 82 13
رديف
نوع استرس
بخش بازيابي مواد
بخش انرژي بيوشيمي
بخش ذغال
معاونت تجهيزات الكتريكي
 اداري 
0
تعداد فرم هاي جمع آوري شده
38
8
16
11
33
1
تغيير عمده در وضعيت خواب
55
62
69
55
48
2
تعداد دفعات بحث و مشاجره با همسر
32
12
25
45
21
3
تغيير عمده در عادات غذا
34
37
62
36
61
4
شيفت كاري
18
0
37
55
27
5
تغيير عمده در نوع يا ميزان تفريحات
42
25
75
45
42
6
بطور كمابيش مشكلاتي با رئيس بوده
21
37
56
18
39
7
تغيير عمده در نوع فعاليتهاي اجتماعي
13
37
37
55
30
8
حوادث محيط كار
3
25
69
18
18
9
تغيير عمده در نوع فعاليتهاي مذهبي
37
25
44
45
42
10
تغيير عمده در تعداد مهمانيها
53
37
56
64
39
11
تغيير عمده در وضعيت مالي و اقتصادي
39
50
50
55
70
12
تفاوت ديدگاه با رئيس
16
12
56
55
30
13
تغيير يا تجديدنظر در عادات فردي
16
0
31
9
42
14
مشكلات با خانواده همسر
18
0
12
36
15
15
بروز مشكلاتي در مسائل جنسي
11
12
25
18
9
16
كمبود اختيارات در محيط كار  
16
0
37
45
24
17
بروز بيماري يا جراحت عمده
16
25
37
18
21
18
مرگ يكي از اعضاء نزديك غير همسر
24
37
44
18
33
19
مرگ همسر
0
0
0
0
0
20
شرايط نامساعد محيط كار
84
75
93
82
79
21
مرگ يك دوست نزديك
0
25
31
0
15
22
ورود يك عضو جديد به خانواده
5
37
12
27
15
23
 وضعيت سلامتي اعضاي خانواده
18
25
56
18
30
24
نامناسب بودن ساعات كار
8
37
50
9
24
25
تغيير محل اقامت
18
37
18
9
27
26
بازداشت در زندان
0
0
0
0
3
27
تخلف از قانون 
21
25
25
18
33
28
حجم زياد كار
66
62
75
82
58
29
تغييرعمده در موقعيت شغلي
16
0
44
36
18
30
ازدواج
0
50
0
18
15
31
طلاق
0
0
0
0
0
32
حجم كم كار
3
0
12
0
3
33
جدا زندگي كردن از همسر
0
12
37
9
0
34
دستاوردها و موفقيتهاي عمده شخصي
24
25
62
64
52
35
ترك خانواده از سوي فرزندان
8
0
0
9
12
36
بروز مشكلات جدي با مرئوسين
8
0
37
18
12
37
باز نشستگي شغلي
0
0
6
0
12
38
تغيير عمده در طول زمان كاري
0
0
31
36
15
39
تغيير عمده در مسئوليتهاي شغلي
13
0
50
82
21
40
فكر بازنشستگي يا در شرف
26
50
31
64
45
41
تغيير عمده در شرايط زندگي
45
0
50
64
52
42
شروع اشتغال همسر در خارج از منزل
3
0
6
0
3
43
گرفتن وام بمنظور سرمايه گذاري عمده
37
50
56
55
39
44
احساس وجود تبعيض در محيط شغلي
0
12
62
64
48
45
گرفتن وام بمنظور سرمايه گذاري متوسط.
21
50
44
36
36
46
محروم شدن از وام ،يا منازل سازماني
29
0
18
45
30
47
 گذراندن تعطيلات و مسافرت 
34
75
37
45
33
48
تغيير رئيس
21
62
50
55
45
49
تغيير محل تحصيل
3
0
6
0
18
50
تغيير نوع كار و انتقال به يك خط متفاوت ش
8
0
37
18
21
51
آغاز يا خاتمه تحصيلات رسمي
3
12
18
18
15
52
 كار در شرايط انفرادي وتنهائي
8
25
31
64
30
53
 اختلاف با همسر
13
25
18
18
9
54
حاملگي
0
0
0
0
0
55
اختلاف و درگيري با همكاران
11
37
25
36
30
56
اخراج از كار
0
0
0
0
0
57
گرفتن وام اداري يا مساعده
45
25
25
27
9
58
گذراندن تعطيلات نوروز
18
12
31
18
6
 
 
 
 

گزارش تحقیق در صفحات بعدی ادامه می یابد