آگلومراسیون 5
ارسال شده در ۱۱ / ۱ / ۱۳۸۷ در ساعت ۶ و ۴۹ دقيقه

ادامه گزارش تحقیق استرس پرسنل آگلومراسیون

تجزيه تحليل داده ها :
 
جدول شماره يك
ميزان همكاري پرسنل بخش آگلومراسيون
 
كل پرسنل بخش
 
603
تعداد نفرات همكاري كننده
257
درصد پرسنل همكاري كننده
 
43
 
 در مجموع ميزان همكاري پرسنل آگلومراسيون در اين پژوهش براي گرفتن مطالب آموزش بهداشت رواني صد در صد و براي پس دادن تست خودسنجي استرس 43 درصد بوده است كه با توجه به ميزان همكاري آزمودنيها در بررسي تحقيق مشابه اول فوق العاده خوب بوده و قابل ستايش است و از مديريت محترم بخش آگلومراسيون جاي تقدير و تشكر دارد .

 

 
 
جدول شماره دو
دامنه پراكندگي و ميانگين آن در جامعه مورد بررسي
 
 
 
عنوان
حد اقل استرس
حد اكثر استرس
ميانگين استرس
مقدار
50
2050
809
 
  
ميانگين استرس در جامعه مورد نظر تقريبا دو برابر استاندارد حد مجاز مي باشد و بايد پذيرفت اولا استرس رواني محيط كار در چنين مجتمع عظيم صنعتي بالاتر از يك محيط معمولي و عادي است ثانيا نبايد دور از نظر داشته باشيم كه يك مقدار از اين مسائل برمي گردد به اينكه اين اولين بررسي سيسستماتيك از اين نوع در اين مديريت بوده است و پرسنل در گوشه ذهن خود اين مسائل را دور نداشته اند كه بخواهند يك مقدار اقراق كرده باشند و همچنين اين احتمال را مطرح كرده باشند كه ولو يك درصد ممكن است در آينده پاداش پرسنل و سختي كار پرسنل از اين مسئله تاثير پذيرد . همچنين در مقايسه با نتايج پروژه اول ، نتيجه مشابه و مختصر كمتر بوده است ( پروژه اول برسي استرس هاي رواني مهندسي نورد بود كه ميانگين استرس در بين آزمودني ها 889 در آمده بود ). 
 
 
 
 
 

گزارش تحقیق در صفحات بعدی ادامه می یابد