آگلومراسیون 6
ارسال شده در ۱۱ / ۱ / ۱۳۸۷ در ساعت ۶ و ۵۰ دقيقه

ادامه گزارش تحقیق استرس پرسنل آگلومراسیون

جدول شماره 3 رويكرد ها (پاسخ مثبت به عوامل استرس) ، درصد فراواني آن ، كل استرس تحمل شده (هر رويكرد با ضريب استرس ودفعات آن در سال )، و استرس تحمل شده به مقياس يكصد نفر
در پرسنل بخش آگلومراسيون در سه ماهه چهارم 82 13
رديف
نوع استرس
رويكرد ها
(صرفا پاسخ مثبت )
درصد فراواني رويكرد ها 
كل استرس تحمل شده
استرس تحمل شده به ازاء يكصد نفر
1
تغيير عمده در وضعيت خواب
126
49
6256
2434
2
تعداد دفعات بحث و مشاجره با همسر
81
32
6440
2505
3
تغيير عمده در عادات غذا
99
39
3345
1301
4
شيفت كاري
72
28
3276
1274
5
تغيير عمده در نوع يا ميزان تفريحات
117
46
4978
1937
6
بطور كمابيش مشكلاتي با رئيس بوده
87
34
4554
1772
7
تغيير عمده در نوع فعاليتهاي اجتماعي
88
34
3988
1552
8
حوادث محيط كار
25
10
1496
582
9
تغيير عمده در نوع فعاليتهاي مذهبي
107
42
2964
1153
10
تغيير عمده در تعداد مهمانيها
126
49
4575
1780
11
تغيير عمده در وضعيت مالي و اقتصادي
146
57
11590
4510
12
تفاوت ديدگاه با رئيس
88
34
5244
2040
13
تغيير يا تجديدنظر در عادات فردي
78
30
3456
1345
14
مشكلات با خانواده همسر
38
15
5660
2202
15
بروز مشكلاتي در مسائل جنسي
29
11
2691
1047
16
كمبود اختيارات در محيط كار  
88
34
4843
1884
17
بروز بيماري يا جراحت عمده
46
18
4019
1564
18
مرگ يكي از اعضاء نزديك غير همسر
65
25
6300
2451
19
مرگ همسر
4
2
700
272
20
شرايط نامساعد محيط كار
205
80
18180
7074
21
مرگ يك دوست نزديك
37
14
1965
764
22
ورود يك عضو جديد به خانواده
47
18
2574
1002
23
 وضعيت سلامتي اعضاي خانواده
68
26
4752
1849
24
نامناسب بودن ساعات كار
73
28
2925
1138
25
تغيير محل اقامت
49
19
1540
599
26
بازداشت در زندان
5
2
702
273
27
تخلف از قانون 
45
18
660
255
28
حجم زياد كار
158
61
8540
3323
29
تغييرعمده در موقعيت شغلي
62
24
3549
1381
30
ازدواج
11
4
1000
389
31
طلاق
3
1
365
142
32
حجم كم كار
34
13
2440
949
33
جدا زندگي كردن از همسر
12
5
4065
1581
34
دستاوردها و موفقيتهاي عمده شخصي
80
31
4088
1591
35
ترك خانواده از سوي فرزندان
21
8
957
372
36
بروز مشكلات جدي با مرئوسين
37
14
1675
652
37
باز نشستگي شغلي
8
3
630
245
38
تغيير عمده در طول زمان كاري
63
24
2000
778
39
تغيير عمده در مسئوليتهاي شغلي
62
24
2929
1140
40
فكر بازنشستگي يا در شرف
71
28
6464
2515
41
تغيير عمده در شرايط زندگي
84
33
3025
1177
42
شروع اشتغال همسر در خارج از منزل
12
5
598
233
43
گرفتن وام بمنظور سرمايه گذاري عمده
93
36
4836
1881
44
احساس وجود تبعيض در محيط شغلي
128
50
6373
2480
45
گرفتن وام بمنظور سرمايه گذاري متوسط.
64
25
2070
805
46
محروم شدن از وام ،يا منازل سازماني
85
33
7710
3000
47
 گذراندن تعطيلات و مسافرت 
138
54
3107
1209
48
تغيير رئيس
87
34
3146
1224
49
تغيير محل تحصيل
10
4
420
163
50
تغيير نوع كار و انتقال به يك خط متفاوت
49
19
2952
1149
51
آغاز يا خاتمه تحصيلات رسمي
20
8
965
375
52
 كار در شرايط انفرادي وتنهائي
48
19
3050
1187
53
 اختلاف با همسر
48
19
3915
1523
54
حاملگي
4
2
280
109
55
اختلاف و درگيري با همكاران
38
15
2175
846
56
اخراج از كار
11
4
1222
475
57
گرفتن وام اداري يا مساعده
109
42
2717
1057
58
گذراندن تعطيلات نوروز
86
33
2052
498
59
جمع كل
 
 
207992
 
 

گزارش تحقیق در صفحات بعدی ادامه می یابد