آگلومراسیون 9
ارسال شده در ۱۱ / ۱ / ۱۳۸۷ در ساعت ۶ و ۵۲ دقيقه

ادامه گزارش تحقیق استرس پرسنل آگلومراسیون

بحث و بررسي :
جامعه مورد بررسي 603 نفر
تعداد پرسش نامه هاي عودت داده شده 257   پرسشنامه بوده .
پراكندگي مقدار استرس در جامه مورد بررسي از 50 تا 2050 بوده است .
ميانگين استرس در جامعه مورد بررسي 809 بوده است . تقريبا دو برابر حد استاندارد
 
بالاترين ميزان استرس پرسنل را بترتيب علل زير تشكيل داده است :
 
1- شرايط نامساعد محيط كار مثل گرما ، سر و صدا ،گرد و غبار و مواد شيميائي با استرس تحمل شد 7074 ( به ازاء يكصد نفر ) و با رويكرد 80 درصد بالاترين ميزان استرسهاي رواني محيط كار را براي پرسنل   بخش آگلومراسيون   ايجاد نموده است .
2- مسائل و مشكلات مالي و اقتصادي با استرس تحمل شده 4510 ( به ازاء يكصد نفر ) و با رويكرد برابر 57 درصد دومين عامل استرس زا براي پرسنل بوده است
3- حجم زياد كار نيز با استرس تحمل شده 3323 ( به ازاء يكصد نفر ) و با رويكرد 61 درصد سومين عامل استرس زاي محيط كار را تشكيل مي دهد
4- محروم شدن از وام و يا منازل سازماني نيز با ميزان استرس تحمل شده 3000 ( به ازاء يكصد نفر ) و با رويكرد 33 درصد قسمت عمده اي از استرس پرسنل را تشكيل داده است
5- فكر بازنشسنگي يا در شرف بازنشستگي بودن يا احساس عدم امنيت شغلي با استرس تحمل شده 2515 ( به ازاء يكصد نفر ) و با رويكرد 28 درصد بوده است و اين به دو موضوع مربوط مي شود، اول به دليل افت درآمد در پي بازنشستگي و بد بودن شرايط اقتصادي جامعه اگر فرد دستش از كار رسمي بريده شود نگران تامين امرار معاش خود و خانواده خود است و دوم اينكه بحث خصوصي سازي كارخانه نيز ممكن است بدليل نگراني فوق منبع استرس پرسنل شده باشد.
6- احساس وجود تبعيض با استرس تحمل شده 2480 ( به ازاء يكصد نفر ) و با رويكرد 50 درصد براي پرسنل استرس زا بوده است ، ممكن است در عمل عدالت را رعايت كرده باشيم و در عملكردمان مشكلي نبوده باشد، ولي لازم است اين عملكرد همراه با دليل و توجيه و بصورت شفاف و بصورت عددي براي پرسنل تفهيم گردد .
7- مشاجره با همسر هفتمين عامل استرس زا براي پرسنل بوده است با استرس تحمل شده 2505 ( به ازاء يكصد نفر ) و با رويكرد 32 درصد .
8- فوت بستگان نيز با استرس تحمل شده 2451 ( به ازاء يكصد نفر ) و با رويكرد 25 درصد بوده است
9- مشكلات خواب نيز با استرس تحمل شده 2434 ( به ازاء يكصد نفر ) و با رويكرد 49 درصد براي پرسنل استرس زا بوده است و اين بدين معناست كه درصدي از اين استرس مربوط به شيفت و عوارض آن است كه لاجرم بايد پذيرفت و درصدي نيز ممكن است مربوط به شيفت نباشد و نشان مي دهد كه پرسنل به آموزش راهكارهاي سلامت خواب نيازمندندكه توسط مركز مشاوره روانشناسي روي اين موضوع روانشناختي فكر شده و در آموزشهاي بهداشت رواني آتي براي پرسنل در نظر گرفته خواهد شد .
10- مشكلات با خانواده همسر با 2202 ( به ازاء يكصد نفر ) با رويكرد 15 درصد
11- تفاوت ديدگاه با مسؤل مربوطه با 2040 ( به ازاء يكصد نفر ) و با رويكرد 34 درصد
12- تغيير عمده در نوع يا ميزان تفريحات معمول با 1937 ( به ازاء يكصد نفر ) با رويكرد 46 درصد بترتيب استرس هاي بعدي بوده اند .
در اين تحقيق خوشبختانه رويكردهاي استرس ناشي از جدا زندگي كردن از همسر ، طلاق همسر ، مرگ همسر ، بازداشت در زندان ، يك رقمي بوده است و خدا را از اين بابت شاكريم .
 
 
 

گزارش در صفحات بعدی ادامه می یابد