گزارش فولادسازی 1
ارسال شده در ۱۱ / ۱ / ۱۳۸۷ در ساعت ۷ و ۰۳ دقيقه

 

 


شركت سهامي ذوب آهن اصفهان

معاونت نيروي انساني و امور اجتماعي

مديريت ايمني ،بهداشت و محيط زيست

سرپرستي برنامه ريزي و نظارت بر بهداشت صنعتي و اكولوژي

مركز مشاوره روانشناسي
و
با همكاري مديريت بخش فولاد سازي


خلاصه گزارش تحقيق :

استرس های روانی پرسنل بخش فولادسازی

پــروژه فولادسازي

 

 


پژوهشگران :

سيدمحمد پاكزاديان روانشناس مركز مشاوره روانشناسي

مهنـــدس مجيـــد فيض بخشيان مديـــر بخش فولادسازي

مهنـــدس حسينعلي مميز قائم مقام مديـــر بخش فولادسازي

 



زمان انجام تحقيق:

سه ماهه چهارم 1382

 


پيش گفتار :

نيروي انساني سالم و با نشاط و خلاق در هر سازماني با اهميت بوده وسرمايه ارزشمند آن سازمان محسوب مي شوند . انسان با روحيه و با نشاط و بااعتماد بنفس خود را خلاق وقادر به انجام هر كاري ولو مشكل مي يابد ، و هر امري را شدني مي بيند ، و بلعكس انسان كم روحيه و گرفته در مقابل هر كاري ولو جزاي خود را ضعيف و ناتوان مي يابد و كار را خارج از توان و اراده خود ، و نشدني مي بيند . فشارهاي روحي و عصبي آفت و تحليل برنده منابع انساني در هر سازمان است و سلامت سازمان را به خطر مي اندازد ، اگر پرسنل تحت فشارهاي عصبي قرار داشته باشند علاوه بر تحت الشعاع بودن سلامت آنها ، آثار زيان بار آن بسرعت در عملكرد سازمان نيز نمود خواهد كرد ، و هنگامي كه فشارهاي عصبي كاهش مي يابد و خشنودي به حد اكثر مي رسد معذوريتها و غيبتها و ترك شغلها نيزكاهش يافته ، باروري كلي افزايش يافته ، و منافع عملي مهمي عايد سازمان مي گردد .بهمين خاطر كم كردن استرس هاي رواني محيط كار و بالا بردن روحيه پرسنل براي مديران سازمان با اهميت بوده و در الويت كاري سرپرستي برنامه ريزي و نظارت بر بهداشت صنعتي و اكولوژي بخصوص مركز مشاوره روانشناسي قرار دارد ، و اكنون كه به ياري خداوند و حمايتهاي بيدريغ سرپرست محترم برنامه ريزي و نظارت بر بهداشت صنعتي و اكولوژي جناب آقاي دكتر سيد قاسم توكلي اقدام به بررسي استرسهاي رواني محيط كار اين مجتمع عظيم صنعتي نموده ايم بر خود لازم ميدانيم از همه سروران و عزيزاني كه بطور مستقيم و غير مستقيم ما را در اين پژوهش و تحقيق حمايت و ياري كرده اند تشكر و قدرداني نماييم از جمله اين عزيزان :
معاونت محترم نيروي انساني و امور اجتماعي جناب آقاي مهندس عباسقلي سمندريان
معاونت محترم بهـره بــرداري جنــاب آقـاي مهنـدس احمد كيـوان آرا
مدير ارشد محترم توليد جناب آقاي مهندس محمد حسين صالحي نجف آبادي
مدير محترم ايمني ، بهداشت و محيط زيست جناب آقاي مهندس حسين شهسواري
سرپرست برنامه ريزي و نظارت بر بهداشت صنعتي و اكولوژي جناب آقاي دكتر سيد قاسم توكلي
مديرعامل محترم شركت فولاد، بهداشت،سپاهان ‌جناب آقاي دكترمجيد قناعي‌.
مدير محترم بخش فولادسازي جنـاب آقـاي مهندس مجيد فيض بخشيان كه با نگرش انساني و مثبتي كه به امر سلامت روحي پرسنل داشتند و توجه ويژه اي كه در اين تحقيق ازخود نشان داده و تيم اجرائي تحقيق را مديريت كردند تحسين برانگيز و قابل ستايش بود .
قائم مقام محترم مدير بخش فولادسازي جناب آقاي مهندس حسينعلي مميز كه واقعا نقش مثبتي داشته وتوجه شاياني از خود نشان دادند و همكاري بسيار صميمانه و ارزشمندي داشتند .
معاون محترم تجهيزات مكانيكي جناب آقاي مهندس ربرت آرتونيان .
معاون محترم توليد جناب آقاي مهندس محمد رضا شيراني .
معاون محترم تجهيزات انرژيتيك جناب آقاي مهندس عباس قلي پور .
معاون محترم الكتريكي جناب آقاي مهندس ستار جمالي مهر .
سرپرست محترم كارگاه كنورتور و ميگسر جناب آقاي مهندس حميد رضا صفائي .
سرپرست محترم كارگاه تعمير پاتيل جناب آقاي مهندس عليرضا صالحيان .
سرپرست محترم كارگاه ريخته گري جناب آقاي مهندس اردشير افضلي .
سرپرست محترم كارگاه شمش جناب آقاي مهندس قلي تاجر .
و همچنين آقايان مهندسين : بهنام معتمدي ،محمدابراهيم طاهري ،خسرو جوادي،مهرداد تولائيان، جلال كرباسيان،محمدعلي عباسعليان،عباس دولت عليزاده ،مجيد نيرومند ،محمدحسين ناظمي، شهرام عرفاني،شهرام هاشمي .
سرپرست محترم ايمني فني كارخانه جناب آقاي مهندس وحيد درستي
معاونت محترم قسمت برنامه ريزي و نظارت بر بهداشت صنعتي و اكولوژي جناب آقاي علي كريمي
مسئول محترم مركز بازتواني ،توانبخشي و كاردرماني جناب آقاي غلامرضا صباغي
جناب آقاي رضا شريفي كارشناس روانشناسي صنعتي ، جناب آقاي نصرا ... باتواني
و همه عزيزاني كه مجال آوردن نام نيك آنها در اينجا نيست

پـاكزاديــان

 

 

 

 فهرست مطالب ،جداول ، و نمودارها صفحه
- پيشگفتار 1
- فهرست 3
- چكيده تحقيق 5
- اهداف پروژه بخش فولادسازي 7
- استرس 8
- مقدمه 8
- تعريف استرس 9
- چند نكته در رابطه با استرس 10
- علايم استر س 11
- بيماريهاي استرس 11
- علل و عوامل استرس 12
- عوامل فردي 12
- عوامل گروهي 13
- عوامل سازماني 13
- عوامل فرا سازماني 14
- مديريت بر استرس 16
- روش تحقيق 20
- جامعه مورد بررسي 20
- نمونه گيري 20
- ويژگي آزمودني ها 20
- روش اجرا 20
- پـرسشنامـه تحقيق 21
- تجزيه تحليل داده ها 24
- جدول شماره يك ميزان همكاري پرسنل در قسمت هاي مختلف بخش فولادسازي 24
- جدول شماره دو دامنه پراكندگي و ميانگين در جامعه مورد بررسي 25
- جدول شماره سه پاسخ به سئوالات (رويكردها) ،درصد فراواني رويكردها ،كل استرس تحمل شده و.. 26
- جدول شماره چهار ده رديف از بيشترين رويكردهاي استرس و درصد فراواني رويكرد 28
- نمودار درصد فراواني رويكرد پرسنل بخش فولادسازي 29
- جدول شماره پنج بترتيب ده رديف از بالا ترين ميزان استرس تحمل شده و به ازاء يكصد نفر 30
- نمودار استرس تحمل شده (به ازاء يكصد نفر) بخش فولادسازي 31
- بحث و نتيجه گيري 32
- مديريت بر استرس 34
- مقايسه استرس هاي شغلي در قسمت هاي مختلف بخش فولادسازي 36
- جدول مقايسه درصد فراواني رويكردهاي استرس در قسمت هاي بخش فولادسازي 37
- نمودار مقايسه استرس « شيفت » در قسمت هاي مختلف بخش فولادسازي 39
- نمودار مقايسه استرس « بطور كمابيش مشكلاتي با رئيس بوده »در قسمت هاي بخش فولادسازي 40
- نمودار مقايسه استرس « كمبود اختيارات در محيط كار » در قسمت هاي مختلف بخش فولادسازي 41
- نمودار مقايسه استرس «حجم زياد كار» در قسمت هاي مختلف بخش فولادسازي 42
- نمودار مقايسه استرس «حجم كم كار» در قسمت هاي مختلف بخش فولادسازي 43
- نمودار مقايسه استرس« فكر بازنشستگي يا در شرف» در قسمت هاي مختلف بخش فولادسازي 44
- نمودار مقايسه استرس« احساس وجود تبعيض» در قسمت هاي مختلف بخش فولادسازي 45
- نمودار مقايسه استرس «محروم شدن از وام و منازل سازماني » در قسمت هاي بخش فولادسازي 46
- نمودار مقايسه استرس« اختلاف و درگيري با همكاران »در قسمت هاي مختلف بخش فولادسازي 47
- تصميم بعدي 48
- ضمائم 49
- ضمايم : راهكارهاي بالابردن روحيه و بهبود روابط 50
- ضمايم : معيارهاي سلامتي رواني 52
- نقش عوامل رواني در بروز سوانح و حوادث 53
- منابع 55 

 

 

گزارش تحقیق فولادسازی در صفحات بعدی ادامه دارد