گزارش فولادسازی 6
ارسال شده در ۱۱ / ۱ / ۱۳۸۷ در ساعت ۷ و ۰۸ دقيقه

ادامه گزارش تحقیق استرس فولادسازی

جدول شماره 3
رويكرد ها (پاسخ مثبت به عوامل استرس) ، درصد فراواني آن ، كل استرس تحمل شده (هر رويكرد با ضريب استرس ودفعات آن در سال )، و استرس تحمل شده به مقياس يكصد نفر
در پرسنل بخش فولادسازي در سه ماهه چهارم 82 13
رديف
نوع استرس
رويكرد ها
(صرفا پاسخ مثبت )
درصد فراواني رويكرد ها 
كل استرس تحمل شده
استرس تحمل شده به ازاء يكصد نفر
1
تغيير عمده در وضعيت خواب
200
54
8517
2302
2
تعداد دفعات بحث و مشاجره با همسر
132
36
11410
3084
3
تغيير عمده در عادات غذا
167
45
5415
1464
4
شيفت كاري
76
21
2968
802
5
تغيير عمده در نوع يا ميزان تفريحات
138
37
4883
1320
6
بطور كمابيش مشكلاتي با رئيس بوده
118
32
5589
1511
7
تغيير عمده در نوع فعاليتهاي اجتماعي
81
22
2664
720
8
حوادث محيط كار
65
18
5060
1368
9
تغيير عمده در نوع فعاليتهاي مذهبي
121
33
4218
1140
10
تغيير عمده در تعداد مهمانيها
172
46
3980
1076
11
تغيير عمده در وضعيت مالي و اقتصادي
170
46
12350
3338
12
تفاوت ديدگاه با رئيس
140
38
6739
1821
13
تغيير يا تجديدنظر در عادات فردي
75
20
3288
889
14
مشكلات با خانواده همسر
57
15
3596
972
15
بروز مشكلاتي در مسائل جنسي
33
9
2769
748
16
كمبود اختيارات در محيط كار  
113
31
6622
1790
17
بروز بيماري يا جراحت عمده
85
23
8692
2349
18
مرگ يكي از اعضاء نزديك غير همسر
86
23
8127
2196
19
مرگ همسر
0
0
0
0
20
شرايط نامساعد محيط كار
307
83
32130
8684
21
مرگ يك دوست نزديك
34
9
1591
430
22
ورود يك عضو جديد به خانواده
66
18
3003
812
23
 وضعيت سلامتي اعضاي خانواده
96
26
6908
1867
24
نامناسب بودن ساعات كار
101
27
4050
1015
25
تغيير محل اقامت
75
20
1820
492
26
بازداشت در زندان
9
2
756
204
27
تخلف از قانون 
80
22
1419
384
28
حجم زياد كار
117
32
13400
3622
29
تغييرعمده در موقعيت شغلي
34
9
3042
822
30
ازدواج
11
3
795
215
31
طلاق
2
0.54
637
172
32
حجم كم كار
32
9
1100
297
33
جدا زندگي كردن از همسر
13
4
1625
439
34
دستاوردها و موفقيتهاي عمده شخصي
123
33
3864
1044
35
ترك خانواده از سوي فرزندان
21
6
754
204
36
بروز مشكلات جدي با مرئوسين
45
12
1905
515
37
باز نشستگي شغلي
13
4
810
219
38
تغيير عمده در طول زمان كاري
41
11
1620
438
39
تغيير عمده در مسئوليتهاي شغلي
48
13
1363
368
40
فكر بازنشستگي يا در شرف
151
41
7456
2015
41
تغيير عمده در شرايط زندگي
127
34
4725
1277
42
شروع اشتغال همسر در خارج از منزل
18
5
754
204
43
گرفتن وام بمنظور سرمايه گذاري عمده
123
33
6727
1818
44
احساس وجود تبعيض در محيط شغلي
218
59
13743
3714
45
گرفتن وام بمنظور سرمايه گذاري متوسط.
148
40
5280
1427
46
محروم شدن از وام ،يا منازل سازماني
104
28
6660
1800
47
 گذراندن تعطيلات و مسافرت 
152
41
3198
864
48
تغيير رئيس
120
32
4176
1129
49
تغيير محل تحصيل
3
0.81
60
16
50
تغيير نوع كار و انتقال به يك خط متفاوت
31
8
1584
428
51
آغاز يا خاتمه تحصيلات رسمي
13
4
520
141
52
 كار در شرايط انفرادي وتنهائي
71
19
7850
2122
53
 اختلاف با همسر
63
17
5985
1618
54
حاملگي
0
0
0
0
55
اختلاف و درگيري با همكاران
86
23
4988
1348
56
اخراج از كار
2
0.54
141
38
57
گرفتن وام اداري يا مساعده
169
46
3519
951
58
گذراندن تعطيلات نوروز
67
18
1068
289
 

گزارش در صفحات بعدی ادامه دارد