گزارش فولادسازی 10
ارسال شده در ۱۱ / ۱ / ۱۳۸۷ در ساعت ۷ و ۱۰ دقيقه

ادامه گزارش استرس پرسنل فولادسازی

مقايسه استرسهاي شغلي در قسمت هاي مختلف بخش فولادسازي :

اين مقايسه فقط بصورت جدول  ارائه مي گردد و تجزیه تحليل و نتيجه گيري بعهده بيننده گذاشته شده است .
 
  
 
جدول شماره شش
 مقايسه درصد فراواني رويكردهاي استرس
 در پرسنل قسمت هاي مختلف بخش فولادسازي 
در سه ماهه چهارم 82 13
 
رديف
نوع استرس
معاونت تجهيزات مكانيكي
معاونت تجهيزات الكتريكي
كنورتور و ميگسر
تعمير پاتيل
ريخته گري
ديگهاي اتيليزاتور
انبار شمش
0
تعداد فرم هاي جمع آوري شده
90
60
63
94
34
17
 
1
تغيير عمده در وضعيت خواب
48
42
65
54
74
88
 
2
تعداد دفعات بحث و مشاجره با همسر
30
27
48
46
56
41
 
3
تغيير عمده در عادات غذا
39
33
59
47
56
71
 
4
شيفت كاري
23
20
29
17
6
41
 
5
تغيير عمده در نوع يا ميزان تفريحات
27
32
49
46
41
41
 
6
بطور كمابيش مشكلاتي با رئيس بوده
33
17
30
35
47
59
 
7
تغيير عمده در نوع فعاليتهاي اجتماعي
23
23
24
20
24
24
 
8
حوادث محيط كار
19
9
14
23
24
24
 
9
تغيير عمده در نوع فعاليتهاي مذهبي
28
33
41
38
29
24
 
10
تغيير عمده در تعداد مهمانيها
34
47
57
54
53
47
 
11
تغيير عمده در وضعيت مالي و اقتصادي
33
52
65
47
59
41
 
12
تفاوت ديدگاه با رئيس
37
28
41
40
38
76
 
13
تغيير يا تجديدنظر در عادات فردي
20
17
21
19
32
29
 
14
مشكلات با خانواده همسر
14
15
16
17
18
18
 
15
بروز مشكلاتي در مسائل جنسي
6
7
14
2
29
18
 
16
كمبود اختيارات در محيط كار  
27
30
40
35
35
29
 
17
بروز بيماري يا جراحت عمده
20
27
35
31
21
24
 
18
مرگ يكي از اعضاء نزديك غير همسر
18
17
17
38
21
35
 
19
مرگ همسر
0
0
0
0
0
0
 
20
شرايط نامساعد محيط كار
79
88
90
86
91
82
 
21
مرگ يك دوست نزديك
11
67
11
11
6
6
 
22
ورود يك عضو جديد به خانواده
17
17
27
18
18
6
 
23
 وضعيت سلامتي اعضاي خانواده
24
22
35
27
24
35
 
24
نامناسب بودن ساعات كار
23
27
25
30
50
18
 
25
تغيير محل اقامت
24
25
16
17
26
18
 
26
بازداشت در زندان
0
3
6
3
0
0
 
27
تخلف از قانون 
14
28
24
26
26
12
 
28
حجم زياد كار
70
52
76
72
76
65
 
29
تغييرعمده در موقعيت شغلي
14
8
25
12
9
12
 
30
ازدواج
4
3
3
1
6
0
 
31
طلاق
1
0
0
1
0
0
 
32
حجم كم كار
9
8
17
5
3
12
 
33
جدا زندگي كردن از همسر
3
0
3
5
9
0
 
34
دستاوردها و موفقيتهاي عمده شخصي
28
30
36
38
50
24
 
35
ترك خانواده از سوي فرزندان
6
7
10
3
9
0
 
36
بروز مشكلات جدي با مرئوسين
10
15
8
11
15
41
 
37
باز نشستگي شغلي
2
2
8
4
3
0
 
38
تغيير عمده در طول زمان كاري
16
12
11
5
18
6
 
39
تغيير عمده در مسئوليتهاي شغلي
17
20
17
5
12
6
 
40
فكر بازنشستگي يا در شرف
27
23
41
64
50
65
 
41
تغيير عمده در شرايط زندگي
29
38
33
38
32
24
 
42
شروع اشتغال همسر در خارج از منزل
8
3
8
4
0
0
 
43
گرفتن وام بمنظور سرمايه گذاري عمده
32
50
33
34
50
24
 
44
احساس وجود تبعيض در محيط شغلي
54
68
52
54
79
100
 
45
گرفتن وام بمنظور سرمايه گذاري متوسط.
29
28
38
24
59
18
 
46
محروم شدن از وام ،يا منازل سازماني
28
20
35
31
32
29
 
47
 گذراندن تعطيلات و مسافرت 
38
50
41
47
68
29
 
48
تغيير رئيس
24
28
17
49
35
71
 
49
تغيير محل تحصيل
1
0
2
1
0
0
 
50
تغيير نوع كار و انتقال به يك خط متفاوت ش
8
10
14
5
6
12
 
51
آغاز يا خاتمه تحصيلات رسمي
2
3
6
5
0
0
 
52
 كار در شرايط انفرادي وتنهائي
21
43
17
11
0
29
 
53
 اختلاف با همسر
12
10
22
19
29
24
 
54
حاملگي
0
0
0
0
0
0
 
55
اختلاف و درگيري با همكاران
22
15
29
29
24
24
 
56
اخراج از كار
1
0
0
0
29
0
 
57
گرفتن وام اداري يا مساعده
51
53
36
46
59
29
 
58
گذراندن تعطيلات نوروز
21
22
19
16
24
18
 
 

گزارش تحقیق در صفحات بعدی ادامه می یابد