گزارش نورد 1
ارسال شده در ۱۱ / ۱ / ۱۳۸۷ در ساعت ۷ و ۲۰ دقيقه

 

 

شركت سهامي ذوب آهن اصفهان


معاونت نيروي انساني و امور اجتماعي

مديريت ايمني ،بهداشت و محيط زيست

سرپرستي برنامه ريزي و نظارت بر بهداشت صنعتي و اكولوژي

مركز مشاوره روانشناسي
و
با همكاري مديريت مهندسي نورد


خلاصه گزارش تحقيق :

استرس های روانی پرسنل مهندسی نورد

پــروژه نورد

 

 


پژوهشگران :


سيدمحمد پاكزاديان روانشناس مركز مشاوره روانشناسي

مهنـــدس غلامـــرضا ملكيــان مديـــر مهنـــدسي نورد

مهنـدس مصطفي حجتي قائـم مقـام مدير مهنــدسي نورد




زمان انجام تحقيق:
سه ماهه سوم ســال 1382

 

 

 

انگيزه پرداختن به مسائل رونشناختي پرسنل بصورت گسترده و سيستماتيك بدينگونه ، وطرح تحقيق حاضر ، الهام گرفته از توجه مثبت مديريت محترم عامل شركت در همايش مديران و كارشناسان شركت از يكطرف و احساس اين موضوع كه سوژه اي كه مديريت محترم عامل مطرح نموده و بدان مي پردازند از نظر وجدان كاري و اخلاقي جزء وظايف من نوعي است باعث گرديد بدين كار اقدام نمائيم بهمين خاطر اين بررسي و تحقيق را مديون صحبتهاي انگيزه دهنده و با ارزش ايشان می دانم .

 

پاكزاديان
روانشناس باليني

 

 


پيش گفتار :

نيروي انساني سالم و با نشاط و خلاق در هر سازماني با اهميت بوده وسرمايه ارزشمند آن سازمان محسوب مي شوند . انسان با روحيه و با نشاط و بااعتماد بنفس خود را خلاق وقادر به انجام هر كاري ولو مشكل مي يابد ، و هر امري را شدني مي بيند ، و بلعكس انسان كم روحيه و گرفته در مقابل هر كاري ولو جزاي خود را ضعيف و ناتوان مي يابد و كار را خارج از توان و اراده خود ، و نشدني مي بيند . فشارهاي روحي و عصبي آفت و تحليل برنده منابع انساني در هر سازمان است و سلامت سازمان را به خطر مي اندازد ، اگر پرسنل تحت فشارهاي عصبي قرار داشته باشند علاوه بر تحت الشعاع بودن سلامت آنها ، آثار زيان بار آن بسرعت در عملكرد سازمان نيز نمود خواهد كرد ، و هنگامي كه فشارهاي عصبي كاهش مي يابد و خشنودي به حد اكثر مي رسد معذوريتها و غيبتها و ترك شغلها نيزكاهش يافته ، باروري كلي افزايش يافته ، و منافع عملي مهمي عايد سازمان مي گردد .بهمين خاطر كم كردن استرس هاي رواني محيط كار و بالا بردن روحيه پرسنل براي مديران سازمان با اهميت بوده و در الويت كاري سرپرستي برنامه ريزي و نظارت بر بهداشت صنعتي و اكولوژي بخصوص مركز مشاوره روانشناسي قرار دارد ، و اكنون كه به ياري خداوند و حمايتهاي بيدريغ سرپرست محترم برنامه ريزي و نظارت بر بهداشت صنعتي و اكولوژي جناب آقاي دكتر سيد قاسم توكلي اقدام به بررسي استرسهاي رواني محيط كار اين مجتمع عظيم صنعتي نموده ايم بر خود لازم ميدانيم از همه سروران و عزيزاني كه بطور مستقيم و غير مستقيم ما را در اين پژوهش و تحقيق حمايت و ياري كرده اند تشكر و قدرداني نماييم از جمله اين عزيزان :
معاونت محترم نيروي انساني و امور اجتماعي جناب آقاي مهندس عباسقلي سمندريان
معاونت محترم بهـره بــرداري جنــاب آقـاي مهنـدس احمد كيـوان آرا
مدير ارشد محترم توليد جناب آقاي مهندس محمد حسين صالحي نجف آبادي
مدير محترم ايمني ، بهداشت و محيط زيست جناب آقاي مهندس حسين شهسواري
سرپرست برنامه ريزي و نظارت بر بهداشت صنعتي و اكولوژي جناب آقاي دكتر سيد قاسم توكلي
مديرعامل محترم شركت فولاد، بهداشت،سپاهان ‌جناب آقاي دكترمجيد قناعي‌.
مدير محترم مهندسي نورد جنـاب آقـاي مهندس غلامرضا ملكيان كه با نگرش انساني و مثبتي كه به امر سلامت روحي پرسنل داشتندو توجه ويژه اي كه در اين تحقيق ازخود نشان داده و تيم اجرائي تحقيق را مديريت كردند تحسين برانگيز و قابل ستايش بود
قائم مقام محترم مديرمهندسي نورد جناب آقاي مهندس مصطفي حجتي كه واقعا ديد مثبتي داشته وتوجه شاياني از خود نشان دادند .
سرپرست محترم نورد 350 –250 جناب آقاي مهندس حسين عطاري پور
سرپرست محترم نورد 650 جناب آقاي مهندس مرتضي سالاري
سرپرست محترم نورد 500 جناب آقاي مهندس بهروز عطائي كچوئي
سرپرست محترم نورد 300 جناب آقاي مهندس باقر قرباني
سرپرست محترم كارگاه مياني نورد جناب آقاي مهندس علي امامي
سرپرست محترم ايمني فني كارخانه جناب آقاي مهندس وحيد درستي
معاونت محترم قسمت برنامه ريزي و نظارت بر بهداشت صنعتي و اكولوژي جناب آقاي علي كريمي
مسئول محترم مركز بازتواني ،توانبخشي و كاردرماني جناب آقاي غلامرضا صباغي
جناب آقاي مهندس حميدرضا منتظري ، جناب آقاي مهندس مهدي عزيزان ، جناب آقاي مهندس مرادعلي تدين ، جناب آقاي مهندس مجيد رضا بديع صنايع ، جناب آقاي مهندس حسين شانه ساز زاده ، جناب آقاي مهندس محمد قائد اميني ، جناب آقاي مهندس حميد كسائي ، جناب آقاي مهندس علي شيراني ، جناب آقاي مهندس محسن ايزدي ، جناب آقاي مهندس محمد كريم رحيميان ، جناب آقاي مهندس حسينقلي احمديان ، جناب آقاي مهندس ميرمهدي سادات ،جناب آقاي مهندس يوسف زاده ، جناب آقاي محمد تقي هادي ، جناب آقاي عليرضا امين جعفري .
و همه عزيزاني كه مجال آوردن نام نيك آنها در اينجا نيست . 
                                                                  

     پـاكزاديــان

 

 

فهرست مطالب ،جداول ، و نمودارها :

- پيشگفتار 1
- فهرست 3
- چكيده تحقيق 5
- اهداف پروژه مهندسي نورد 7
- استرس 8
- مقدمه 8
- تعريف استرس 8
- علايم استر س 9
- بيماريهاي استرس 10
- علل و عوامل استرس 10
- مديريت استرس 11
- روش تحقيق 12
- جامعه مورد بررسي 12
- نمونه گيري 12
- ويژگي آزمودني ها 12
- روش اجرا 12
- پـرسشنامـه تحقيق 13
- تجزيه تحليل داده ها 16
- جدول شماره يك ميزان همكاري پرسنل در بخش هاي مختلف مهندسي نورد 16
- جدول شماره دو دامنه پراكندگي و ميانگين در جامعه مورد بررسي 17
- جدول شماره سه تعداد پاسخ به هر سئوال و كل استرس تحمل شده 18
- جدول شماره چهار شش رديف از بيشترين رويكردهاي استرس 21
- نمودار استرس و درصد فراواني آن در پرسنل مهندسي كل نورد در بهمن ماه 1382 22
- جدول شماره پنج بترتيب شش رديف از بالا ترين ميزان استرس تحمل شده 23
- نمودار استرس تحمل شده توسط كل آزمودني هاي مهندسي كل نورد در بهمن ماه 1382 24
- بحث و نتيجه گيري 25
- جدول مقايسه استرس (بصورت درصد فراواني )در بخشهاي مختلف مهندسي نورد 27
- مقايسه استرسهاي شغلي در بخشهاي مختلف نورد 30
- نمودار مقايسه استرس ارتباط پرسنل با رئيس مربوطه در بخشهاي مختلف مهندسي نورد 31
- نمودار مقايسه استرس تفاوت ديدگاه با رئيس در بخشهاي مختلف مهندسي نورد 32
- نمودار مقايسه استرس احساس وجود تبعيض در بخشهاي مختلف مهندسي نورد 33
- نمودار مقايسه استرس حجم زياد كار در بخشهاي مختلف مهندسي نورد 34
- نمودار مقايسه استرس حجم كم كار در بخشهاي مختلف مهندسي نورد 35
- نمودار مقايسه استرس فكر بازنشستگي يا در شرف در بخشهاي مختلف مهندسي نورد 36
- نمودار مقايسه استرس كمبود اختيارات در محيط كار در بخشهاي مختلف مهندسي نورد 37
- نمودار مقايسه استرس كارهاي شخصي با تاخير افتاده در بخشهاي مختلف مهندسي نورد 38
- نمودار مقايسه استرس اختلاف و درگيري با همكاران در بخشهاي مختلف مهندسي نورد 39
- تصميم بعدي 40
- ضمائم 41
- ضمايم : معيارهاي سلامتي رواني 42
- ضمايم : راهكارهاي بالابردن روحيه و بهبود روابط 43
- نقش عوامل رواني در بروز سوانح و حوادث 45
- منابع 47

 

 

گزارش در صفحات بعد ادامه دارد